Den förs­ta mil­jo­nä­ren un­der guld­rushen

Vilda västern - - EN STAT GJORD AV GULD -

Det var in­te mer än rätt att en av dem som först pub­li­ce­ra­de ny­he­ten om guld­rushen skul­le hö­ra till dem som tjä­na­de mest på den. Samu­el Bran­nan ha­de många sträng­ar på sin ly­ra, men un­der guld­rushen var han främst af­färs­man och jour­na­list. Han grun­da­de tid­ning­en Ca­li­for­nia Star i San Fran­ci­sco och hör­de till de förs­ta som be­rät­ta­de om upp­täck­ten av guld. Det be­rod­de in­te ba­ra på att han äls­ka­de en bra histo­ria. Han kunde fak­tiskt in­te tryc­ka histo­ri­en, för al­la hans an­ställ­da på tid­ning­en ha­de gett sig av för att le­ta guld. Men som äga­re till den en­da af­fä­ren mel­lan San Fran­ci­sco och guld­fäl­ten köp­te han all utrustning som kunde be­hö­vas för att grä­va guld. Se­dan sprang han om­kring i San Fran­ci­sco och ro­pa­de: ”Guld! Guld i Ame­ri­kas flo­der!” för att få fart på af­fä­rer­na. Det på­stås att han köp­te vask­pan­nor för 20 cent per styck och sål­de dem för 20 dol­lar styck. På så sätt tjä­na­de han 36 000 dol­lar på ba­ra 9 vec­kor.

Bran­nans tur höll in­te i sig. När hans fru skil­de sig från ho­nom mås­te han säl­ja de fles­ta av si­na fas­tig­he­ter för att be­ta­la hen­nes hal­va av de­ras egen­dom. Han dog ut­fat­tig år 1889.

Bran­nan fat­ta­de någ­ra klo­ka af­färs­be­slut som gjor­de ho­nom för­mögen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.