Hit­ta rätt väg

Vilda västern - - EN STAT GJORD AV GULD -

Att re­sa till guld­fäl­ten var ett stort fö­re­tag för de fles­ta män­ni­skor. För ame­ri­ka­ner var det fär­den från öst­kus­ten till ”Guld­sta­ten” som led­de till att man bygg­de avan­ce­rad in­fra­struk­tur.

De förs­ta guld­le­tar­na som res­te från öst till väst ha­de ba­ra två vägar att väl­ja på. De kunde fär­das på le­den Ore­gon-Ca­li­for­nia Trail i täck­ta vag­nar. Vägen gick ge­nom olän­di­ga om­rå­den och en del fi­ent­li­ga ter­ri­to­ri­er. Re­san tog om­kring sex må­na­der.

Det and­ra al­ter­na­ti­vet var att re­sa sjö­vä­gen. Det tog ock­så sex må­na­der och man res­te från New York ned till Sy­da­me­ri­ka och vi­da­re till San Di­e­go el­ler San Fran­ci­sco. Det kan ver­ka loc­kan­de att sit­ta i en båt och se värl­den pas­se­ra för­bi, men det var ing­en lyx­kryss­ning. Re­se­nä­rer­na blev sjö­sju­ka och uttrå­ka­de, och ma­ten an­greps av in­sek­ter. Dess­utom mås­te de be­ta­la dyrt för re­san.

Ing­en av des­sa vägar var lämp­li­ga för den vik­ti­ga verk­sam­he­ten med att ut­vin­na guld, så år 1850 bör­ja­de man an­läg­ga Pa­na­ma Rail­way. Järn­vägs­lin­jen bygg­des av pri­va­ta ame­ri­kans­ka fö­re­tag och gick tvärs över Pa­na­manä­set. Det var värl­dens förs­ta trans­kon­ti­nen­ta­la järn­väg, men all­ra vik­ti­gast var att den för­kor­ta­de re­san med fle­ra må­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.