Den le­gen­da­ris­ke ”Po­ny Bob”

Vilda västern - - PONNYEXPRESSEN -

Ro­bert Has­lam hör­de till fö­re­ta­gets mes re­spek­te­ra­de och väl­kän­da ryt­ta­re. Has­lam var eng­els­man och född 1840. Han emi­gre­ra­de till USA på 1850-ta­let. Han fick en svår rutt på 12 mil mel­lan skjuts­hål­let Fri­day’s Sta­tion vid La­ke Ta­hoe och Buck­land’s Sta­tion ut­an­för Fort Chur­chill.

Hans mest kän­da ritt var re­kordar­tad. I maj 1860 red han med pre­si­dent Lin­colns in­stal­la­tions­tal, och det skul­le ha va­rit en van­lig le­ve­rans om det in­te va­rit för at­tac­ker­na från ur­be­folk­ning­en. Vid Buck­land’s Sta­tion väg­ra­de hans av­lö­sa­re att ri­da vi­da­re, vett­skrämd för kri­gar­na. Has­lam fort­sat­te då till Smith’s Cre­ek och red i 30 mil – på åtta tim­mar ut­an pa­us.

När han åter­kom med post som skul­le väs­terut var skjuts­hål­let Cold Springs Sta­tion sön­der­sla­get och fö­re­stån­da­ren dö­dad. Has­lam fick ock­så en pil ge­nom kä­ken. Han red vi­da­re trots den plåg­sam­ma smär­tan och nåd­de Buck­land’s Sta­tion där man drog ut pi­len och tre av hans tän­der. Rit­ten fram och till­ba­ka skul­le ba­ra ha om­fat­tat 24 mil. Istäl­let blev den hi­sto­risk för fö­re­ta­get med si­na över 60 mil och den längs­ta do­ku­men­te­ra­de. Has­lam var nä­ra vän med ”Buf­fa­lo Bill” Co­dy och ar­be­ta­de som spe­ja­re i USA:s ar­mé. När Co­dy för­hand­la­de fram Sit­ting Bulls ka­pi­tu­la­tion år 1890 var Has­lam till­sam­mans med ho­nom. Han dog fat­tig i Chi­ca­go år 1912, och Co­dy be­ta­la­de hans grav­sten.

”Po­ny Bob” Has­lam, en le­gen­dar i Pon­ny­ex­pres­sen, red fle­ra hund­ra kilo­me­ter för att le­ve­re­ra med en pil ge­nom kä­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.