Cochi­se

En obe­seg­rad höv­ding

Vilda västern - - APACHE-KRIGEN -

Cochi­se (som be­ty­der ”lik en ek” på apache­språ­ket) var höv­ding över cho­ko­nen un­der apache-kri­gen. Han föd­des om­kring år 1805 och väx­te upp där da­gens Ari­zo­na och New Mex­i­co grän­sar till So­no­ra i nor­ra Mex­i­ko.

I sin ung­dom stred han till­sam­mans med grup­per som fram­gångs­rikt hind­ra­de den mex­i­kans­ka ar­mén från att sät­ta stopp för apacher­nas över­fall.

Cochi­se var en stark, hög­växt kri­ga­re som lev­de upp till sitt namn. Han var in­te in­blan­dad i 1861 års at­tack då en ran­chä­ga­res son kid­nap­pa­des. Hän­del­sen blev en or­sak till cho­ko­nens kon­flikt med USA:s ar­mé. Cochi­se an­kla­ga­des för brot­tet av löjt­nant Ge­or­ge Ba­scom och fick slå sig fri från Ba­scoms lä­ger.

Stri­den och Ba­scoms och Cochi­ses ta­gan­de och dö­dan­de av giss­lan in­led­de två års krig mel­lan Cochi­se och USA:s ar­mé. Cochi­se var en skick­lig ge­ril­la­le­da­re och und­gick fång­en­skap även när ar­mén dö­da­de hans an­häng­a­re och tving­a­de dem till Dra­goon Mountains. Can­cern var det som tog hans liv till sist. År 1872 ha­de Cochi­se bli­vit lo­vad att få ett re­ser­vat till de si­na, men ef­ter hans död 1874 svek myn­dig­he­ter­na löf­tet och tving­a­de iväg hans folk till det ogäst­vän­li­ga San Car­los-re­ser­va­tet.

Det finns ing­et känt fo­to­gra­fi av Cochi­se. Den­na bergs­topp i Chi­ri­ca­hua Na­tio­nal Mo­nu­ment kal­las ”Cochi­ses hu­vud”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.