Tidslinje

Vilda västern - - GERONIMO -

I krigs­rå­det

Först när Ge­ro­ni­mo kom­mer in i krigs­rå­det kan han gif­ta sig med Alo­pe och slåss som kri­ga­re för sin stam.

Kas-ki-yeh-mas­sa­kern

Me­dan män­nen är bor­ta och bedriver han­del i den mex­i­kans­ka sta­den Kas-ki-yeh (Ja­nos) at­t­tac­ke­rar en grupp mex­i­kans­ka sol­da­ter läg­ret med kvin­nor och barn. Ge­ro­ni­mos mor, hu­stru och barn dö­das.

Gruv­ar­be­tar­nas at­tack

Be­don­ko­he-apacher­nas lä­ger på Mimb­res­flo­dens väst­ra strand i New Mex­i­co över­rumplas av 30 gruv­ar­be­ta­re som dö­dar fy­ra stam­me­d­lem­mar. Apacher­na svarar med att över­fal­la ame­ri­ka­ner.

Mas­sa­kern vid Ca­sa Gran­de

Apacher­na och mex­i­ka­ner­na slu­ter fred, men mex­i­ka­ner­na ger lo­kal­be­folk­ning­en mezcal, och när de har bli­vit be­ru­sa­de dö­das 20 av dem och fle­ra till­fång­a­tas.

Mex­i­ka­ner­na sam­ar­be­tar med USA

Trup­per från USA tillåts kom­ma in i Mex­i­ko för att ja­ga Ge­ro­ni­mo och hans lil­la grupp av apacher.

Flyk­ten från re­ser­va­tet

Ge­ro­ni­mo och and­ra apacher flyr från San Car­los-re­ser­va­tet i Ari­zo­na. Re­ser­va­tet är ett för­sök att be­grän­sa den halv­no­ma­dis­ka stam­mens livs­stil.

Ka­pi­tu­la­tion till ge­ne­ral Mi­les

Ef­ter åra­tal av krig och för­föl­jel­se ka­pi­tu­le­rar Ge­ro­ni­mo och hans lil­la grupp av kri­ga­re till ge­ne­ral Mi­les den 6 sep­tem­ber.

För­flytt­ning till Fort Sill

När Ge­ro­ni­mo har ka­pi­tu­le­rat flyt­tas han runt tills han slut­li­gen skic­kas till Fort Sill, där han se­na­re kom­mer att dö.

Oma­ha-ut­ställ­ning­en

Ge­ro­ni­mo blir en stor at­trak­tion när han in­går i en chi­ri­ca­hu­a­de­le­ga­tion och blir en kän­dis för res­ten av sitt liv.

Ge­ro­ni­mo be­rät­tar sin histo­ria

Ef­ter att ha fått till­stånd av pre­si­dent Roo­se­velt pub­li­ce­rar S. M. Bar­rett boken Ge­ro­ni­mo, Sto­ry Of My Li­fe. Ge­ro­ni­mo tycks ha väg­rat att sva­ra på frå­gor och i stäl­let bör­jat be­rät­ta om sitt liv.

Dör i lung­in­flam­ma­tion

Ef­ter att ha bli­vit av­kas­tad av en häst och till­bring­at he­la nat­ten i ky­lan hit­tas Ge­ro­ni­mo i uselt skick av en god vän. Se­na­re dör han, fort­fa­ran­de som USA:s fånge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.