Den till­fäl­li­ge mör­da­ren

Vilda västern - - WILD BILL HICKOK -

Jack McCall var in­te känd för någon­ting an­nat än att han var ett fyl­lo och dum, men ge­nom att dö­da Hic­kok säk­ra­de han en plats i Vilda väs­terns histo­ria. Han sä­ker­ställ­de ock­så sin egen av­rätt­ning, fast det sked­de på ett gans­ka farsar­tat sätt.

Ef­ter att skot­ten ha­de fal­lit ställ­des McCall in­för en ”gruv­ar­be­tar­ju­ry” som be­stod av en has­tigt hop­trum­mad grupp gruv­ar­be­ta­re och af­färsid­ka­re. McCall för­sva­ra­de sig med att han ha­de dö­dat Hic­kok för att häm­nas sin brors död. Det finns inga säk­ra upp­gif­ter om att Hic­kok skul­le ha dö­dat McCalls sys­kon, men det är fullt möj­ligt. Sant el­ler osant, ar­gu­men­tet tog skruv och McCall blev frikänd.

All­män­he­ten ha­de svårt att tro på det­ta. En ar­ti­kel i Black Hills Pio­ne­er kon­sta­te­ra­de: ”Om vi skul­le ha otu­ren att dö­da en man… skul­le vi helt en­kelt be att vår rät­te­gång skul­le hål­las nå­gon­stans i ett gruv­ar­be­tar­lä­ger bland des­sa berg.” Men trots all skep­sis tyck­tes McCall ha kla­rat sig un­dan straff. Men så skröt han dumt nog om att han dö­dat Hic­kok, och då blev han ar­re­ste­rad och ställ­des in­för rät­ta.

Ef­tersom hans förs­ta rät­te­gång var så ori­gi­nell och hölls i urin­vå­nar­nas ter­ri­to­ri­um an­sågs det in­te som dub­bel lag­fö­ring. Rät­te­gång­en äg­de rum i Yank­ton, och den­na gång för­kla­ra­des McCall skyl­dig till mord. Han häng­des den 1 mars 1877. I sam­band med att kyr­ko­går­den re­no­ve­ra­des år 1881 gräv­des hans lik upp, och man fann att han fort­fa­ran­de ha­de sna­ran runt hal­sen.

Det rå­der enig­het om att ing­en skul­le ha känt till McCall om han in­te ha­de skju­tit Wild Bill Hic­kok.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.