Pat Gar­rett BUFFELJÄGAREN

Vilda västern - - LANDET DÄR BUFFLARNA BETADE -

De fles­ta män­ni­skor minns Pat Gar­rett som den som sköt den be­ryk­ta­de lag­lö­se Wil­li­am ”Bil­ly the Kid” Bon­ney vid Old Fort Sum­ner den 14 ju­li 1881. Men hans histo­ria bör­ja­de in­te där. Gar­rett föd­des i Ala­ba­ma år 1850 och ar­be­ta­de som buf­fel­jä­ga­re in­nan han blev she­riff i Lin­coln County i New Mex­i­co och över­gick till att ja­ga lag­lö­sa.

Gar­rett till­bring­a­de tre vint­rar mel­lan åren 1875 och 1877 med att ja­ga i trak­ten av Fort Grif­fin i Tex­as. År 1876 var Gar­rett re­dan en skick­lig buf­fel­jä­ga­re och dö­da­de sin förs­ta män­ni­ska. Buf­fel­skinns­gar­va­ren Joe Briscoe tyck­te att Gar­rett ha­de för­o­läm­pat ho­nom och at­tac­ke­ra­de ho­nom med en yxa. Gar­rett sköt ome­del­bart ihjäl ho­nom. Då­det an­sågs ut­an vi­da­re som själv­för­svar.

På vin­tern år 1877 gjor­de coman­che-kri­ga­re en räd mot jä­gar­läg­ren, som hämnd för den evi­ga slak­ten på buff­lar­na. Vis­sa jä­ga­re häm­na­des ge­nom att dö­da coman­cher och kon­flik­ten för­vär­ra­des. Gar­rett för­lo­ra­de 800 buf­fel­hu­dar vid ett så­dant över­fall. Han trod­de att tu­ren ha­de vänt och tyck­te att väst­ra Tex­as ha­de bli­vit för far­ligt. Han läm­na­de om­rå­det och und­gick med knapp nöd slaget vid Yel­low House Ca­nyon, som blev kul­men på buf­fel­jä­gar­nas krig mot coman­cher­na.

Han mis­sa­de allt­så slaget, men in­te sitt mö­te med Bil­ly the Kid.

Pat Gar­rett blev be­römd för att han sköt den väl­kän­de brotts­ling­en Bil­ly the Kid. In­nan Gar­ret bör­ja­de ja­ga lag­lö­sa ha­de han ja­gat buff­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.