Vad Sit­ting Bull käm­pa­de emot

Vilda västern - - SITTING BULL -

Re­ser­va­ten

Mot slu­tet av 1800-ta­let, ef­ter fle­ra de­cen­ni­ers ex­pan­sion väs­terut, un­der­teck­na­de USA för­drag med ka­pi­tu­le­ran­de stam­mar el­ler be­seg­ra­de dem som sat­te sig emot in­trång­en i de­ras mar­ker. I ut­byte mot sto­ra land­om­rå­den och vär­de­ful­la na­tur­re­sur­ser gick re­ge­ring­en med på att in­rät­ta re­ser­vat dit de vi­ta ny­byg­gar­na in­te ha­de till­trä­de.

Slu­tet för tra­di­tio­ner­na

För­u­tom det mo­ra­lis­ka di­lem­mat i att be­rö­va ett folk möj­lig­he­ten att bo i si­na hi­sto­ris­ka hemtrak­ter fanns det många pro­blem med re­ser­va­ten. No­mad­stam­mar som nu tving­a­des va­ra sta­tio­nä­ra kunde in­te läng­re för­sör­ja sig. Jord­bru­ka­re fick mark som in­te gick att od­la och fi­ent­li­ga stam­mar tving­a­des le­va nä­ra varand­ra. Re­sul­ta­tet blev ka­ta­stro­falt.

Tvång­et att kri­ga

Ef­ter för­dra­gen med prä­rie-stam­mar­na år 1861 kunde vi­ta gruv­ar­be­ta­re ta sig över prä­ri­en via Bo­ze­man Trail och USA:s ar­mé bygg­de fort längs vägen för att skyd­da dem. Den­na led gick rakt ige­nom si­oux­er­nas jakt­mar­ker för buff­lar och gjor­de det omöj­ligt för dem att le­va tra­di­tio­nellt. Si­oux­er­na re­a­ge­ra­de med att kri­ga.

För­lust av mer mark

År 1887 in­för­des la­gen Dawes Ge­ne­ral Al­lot­ment Act. Den för­sök­te för­sva­ga de tra­di­tio­nel­la ban­den i de lo­ka­la sam­häl­le­na ge­nom att gö­ra mar­kä­gan­det privat i stäl­let för kol­lek­tivt. Re­ge­ring­en de­la­de upp mark i re­ser­va­ten, fördelade den till in­di­vi­der och sål­de res­ten. Med det­ta re­du­ce­ra­des ur­be­folk­ning­ens ägor med cir­ka två tred­je­de­lar.

Slaget vid Woun­ded Knee

När si­oux­er­na pro­te­ste­ra­de sköt och dö­da­de USA:s ar­mé minst 150 av dem vid Woun­ded Knee Cre­ek i South Da­ko­ta år 1890. På grund av mas­sa­kern dog Ghost Dan­ce, en re­li­giös rö­rel­se som pro­fe­te­ra­de om buf­fel­hjor­dar­nas åter­komst och ny­byg­gar­nas för­svin­nan­de, grad­vis ut.

USA:s re­ge­ring tving­a­de bort ur­be­folk­ning­en till re­ser­vat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.