Tidslinje

Vilda västern - - SITTING BULL -

Den förs­ta stri­den

Sit­ting Bull del­tar i sin förs­ta strid vid ett an­fall mot en an­nan stam, crow-stam­men. Ef­ter slaget får han sitt nu­me­ra be­röm­da namn på grund av sin tap­per­het. ”Sit­ting Bull” syf­tar på en en­vis tjur som sit­ter på bak­ha­sor­na.

Föds i La­ko­ta-stam­men

Sit­ting Bull, el­ler på si­oux­er­nas eget språk Ta­tan­ka Yo­tan­ka, föds i Grand Ri­ver Val­ley i nu­va­ran­de South Da­ko­ta. Hans far höv­ding­en Jum­ping Bull kal­lar ho­nom Slow för att han är ett ef­ter­tänk­samt och re­ser­ve­rat barn.

Lär sig myc­ket om den vi­te man­nen

Ef­tersom La­ko­ta-si­oux­er­na le­ver och ja­gar norr om ny­byg­gar­nas ti­di­ga vägar väs­terut har Sit­ting Bull knappt nå­gon kon­takt med vi­ta fö­re san­tee-si­oux­er­nas upp­ror i Min­ne­so­ta.

Skaf­far sig er­fa­ren­he­ter

Från som­ma­ren in­va­de­rar USA:s sol­da­ter upp­re­pa­de gång­er om­rå­det kring Pow­der Ri­ver. Sit­ting Bull kon­fron­te­ras med dem då och då, och lär sig de­ras sätt att stri­da, de­ras star­ka si­dor och svag­he­ter.

Guld­rushen på prä­ri­en

Man hit­tar guld i Black Hills i South Da­ko­ta. USA vill ha till­gång till gul­det ut­an att stö­ras av ur­be­folk­ning­en. De be­ord­rar al­la si­ox­u­er som bor ut­an­för Sioux-re­ser­va­tet att flyt­ta dit. Sit­ting Bull väg­rar.

Växande in­fly­tan­de

En an­nan La­ko­ta-ledare, Red Cloud, skri­ver un­der för­dra­get i Fort La­ra­mie och går med på att le­da sitt folk till ett re­ser­vat. Kon­se­kven­sen blir att Red Clouds in­fly­tan­de mins­kar och Sit­ting Bulls ökar.

Bor på re­ser­vat

Sit­ting Bull tillåts bo­sät­ta sig i Stan­ding Rock­re­ser­va­tet, där han fort­sät­ter att an­vän­da sitt in­fly­tan­de bland ur­be­folk­ning­en för att för­sö­ka hind­ra re­ge­ring­en från att ta över si­oux­er­nas mar­ker.

Åter­komst och ka­pi­tu­la­tion

När Sit­ting Bull har flytt över grän­sen till Ka­na­da ef­ter slaget vid Litt­le Big­horn år 1877 ka­pi­tu­le­rar han till USA och sit­ter som krigs­fånge un­der en tid i Fort Ran­dall i South Da­ko­ta-ter­ri­to­ri­et.

En le­da­res död

En ame­ri­kansk agent vid Fort Ya­tes blir rädd för att La­ko­ta-le­da­ren ska fly från re­ser­va­tet. Åtta po­li­ser och sju av Sit­ting Bulls an­häng­a­re dö­das i den strid som upp­står, till­sam­mans med den sto­re man­nen själv.

Den kring­re­san­de sho­wen

Sit­ting Bull re­ser till­sam­mans med Buf­fa­lo Bill Co­dys Vilda västern-show un­der en säsong. Men han står ba­ra ut med de vi­ta i någ­ra må­na­der, ef­tersom de är så fi­ent­li­ga mot ho­nom, och åter­vän­der snart till re­ser­va­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.