Vilda västern i siff­ror

Det var hår­da tider, men märk­ligt nog var brotts­lig­he­ten be­tyd­ligt lägre än den är i dag i väst­ra USA.

Vilda västern - - JAKTEN PÅ BILLY THE KID -

3 mord

Flest per­so­ner mör­da­des i Tomb­sto­ne i Ari­zo­na år 1881, sam­ma år som Wy­att Earp del­tog i den be­röm­da skjut­ning­en vid OK Cor­ral.

6$

An­ta­let bank­rån i 15 sta­ter mel­lan åren 1859 och 1900. Det fanns få ban­ker och inga bi­lar så det var svå­ra­re att fly med by­tet än i dag.

5-10 mil­jo­ner dol­lar

Max­vär­det på di­li­genstrans­por­ter i da­gens pen­ning­vär­de – van­li­gen i guld­tac­kor.

45

An­ta­let mord från 1870 till 1885 i fem stä­der i Kan­sas, fär­re per ca­pi­ta än som sker i dag.

13 maj 1881

Da­tum då Bil­ly the Kid skul­le häng­as en­ligt do­men i Lin­coln.

28

Så många gång­er över­föll den lag­lö­se Black Bart di­li­gen­ser i Ka­li­for­ni­en och tjä­na­de tu­sen­tals dol­lar per år på det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.