EX­PER­TEN SVARAR

Vilda västern - - JAKTEN PÅ BILLY THE KID - Ro­bert Stahl

Fle­ra te­o­ri­er mot­sä­ger rap­por­ter­na om Bil­ly the Kids död och sä­ger att han över­lev­de. Var­för har de fun­nits så länge?

För det förs­ta finns det många som tror på hans över­lev­nad för att de in­te har läst se­ri­ö­sa histo­ri­kers be­skriv­ning av hans död. De fal­ler för un­der­hål­lan­de be­rät­tel­ser om att han ald­rig blev dö­dad. För det and­ra finns det många som in­te kan ac­cep­te­ra att Gar­rett och Bil­ly the Kid av en ren slump rå­ka­de be­fin­na sig i Pe­te Max­wells sov­rum sam­ti­digt. De vill tro att Bil­ly the Kid var för smart el­ler drog för snabbt för att bli dö­dad i mörk­ret, vil­ket hän­de då. För det tred­je tar många do­ku­men­tä­rer – även så­da­na där histo­ri­ker av fac­ket finns med – upp ryk­te­na om att Bil­ly the Kid in­te dö­da­des, som om det låg nå­gon tro­vär­dig­het i des­sa.

Kan Gar­rett ha skju­tit fel man i mörk­ret?

Fler än 50 per­so­ner såg Bil­ly the Kids dö­da kropp en el­ler fle­ra gång­er den mor­go­nen han dog. Hans kropp tvät­ta­des och svep­tes av kvin­nor på plat­sen och stod på vis­ning i sa­loo­nen un­der för­mid­da­gen. Den för­des ock­så till­ba­ka till Pe­te Max­wells sov­rum och pla­ce­ra­des nä­ra plat­sen där han föll ner död. Ing­en av dem som var där sa­de nå­gon­sin att det in­te var Bil­ly. Al­la häv­da­de in i dö­den, en del i över 50 år ef­ter hän­del­sen, att de ha­de sett den dö­de Bil­ly. Sex män som kän­de ho­nom väl per­son­li­gen och ha­de sett ho­nom satt i ob­du­cen­tens ju­ry och in­ty­ga­de att det var han. Det finns allt­så gott om tro­vär­di­ga ögon­vitt­nen som kan styr­ka att Gar­rett in­te dö­da­de fel man i det mör­ka rum­met.

Du har ja­gat en döds­at­test från högs­ta dom­sto­len i New Mex­i­co för man­nen som kal­la­des ”Bil­ly the Kid”, från den 15 ju­li 1881. Var­för ut­fär­da­des det in­te re­dan från bör­jan? Var­för skul­le dom­sto­len in­te ha kun­nat ut­fär­da det i dag?

Mi­na kol­le­ger dr Nan­cy N Stahl och Ma­rilyn Stahl Fi­scher och jag le­ta­de ef­ter en döds­at­test för Bil­ly, ef­tersom ing­et ha­de ut­fär­dats – och vi in­si­ste­ra­de på att det skul­le upp­ge hans verk­li­ga döds­da­tum, 15 ju­li 1881, och in­te det tra­di­tio­nel­la da­tu­met 14 ju­li. Rätts­lä­ka­rens rap­port in­ne­höll in­te ti­den för döds­fal­let, vil­ket var ty­piskt i om­rå­den ute på lands­byg­den i Vilda västern.

Dess­utom har jag ald­rig sett att nå­got våld­samt döds­fall i New Mex­i­co på 1800-ta­let som följts av en döds­at­test. Högs­ta dom­sto­len kan in­te ”re­kon­stru­e­ra” döds­at­tes­ter, men den kan be­ord­ra den myn­dig­het som har man­dat att gö­ra det­ta. Vi gick till högs­ta dom­sto­len ef­ter fle­ra må­na­ders för­sök att få rätts­lä­kar­na att age­ra. De väg­ra­de att gö­ra sin la­gen­li­ga plikt och hör­de se­dan ald­rig av sig till oss. Vi ha­de inga and­ra ju­ri­dis­ka möj­lig­he­ter i New Mex­i­ko än att gå till högs­ta dom­sto­len. Vi la­de fram ett tro­vär­digt och om­fat­tan­de be­vis­ma­te­ri­al för dom­sto­len för att de skul­le age­ra, men de har fort­fa­ran­de in­te skic­kat nå­got be­slut till rätts­lä­kar­na i New Mex­i­ko om att des­sa ska age­ra. Vi tror att högs­ta dom­sto­len och rätts­lä­kar­na i New Mex­i­ko an­ser att vi äg­nar oss åt att för­sö­ka få pub­li­ci­tet, in­te att vi syss­lar med hi­sto­risk forsk­ning och ba­ra för­sö­ker rät­ta till histo­ri­e­skriv­ning­en i det­ta fall.

För­e­ning­en BTKOG vill be­va­ra och spri­da san­ning­en om Bil­ly the Kid. Finns det någ­ra ryk­ten som om­ger ho­nom och som du skul­le vil­ja stic­ka hål på?

Jag an­ser att vis­sa cen­tra­la in­slag i histo­ri­en om hur han rym­de från fäng­el­set i Lin­coln County den 28 april be­hö­ver kor­ri­ge­ras. Dit hör att han skul­le ha ta­git med sig en pi­stol in på dass när han mås­te gö­ra si­na be­hov, och att han från förs­ta bör­jan för­sök­te ta li­vet av Bob Oling­er. En an­nan sak som skul­le be­hö­va rät­tas till är att folk helt plöts­ligt bör­ja­de in­bil­la sig att den man som Gar­rett ha­de dö­dat in­te var den ”rik­ti­ge” Bil­ly the Kid. I mer än tret­tio år ef­ter år 1881 pra­ta­des det in­te alls om den sa­ken – ing­en ha­de för sig att Bil­ly fort­fa­ran­de lev­de, och det stod in­te upp­gif­ter om det i en en­da tid­ning i New Mex­i­co. När Gar­rett väl av­led år 1908 er­kän­des han i New Mex­i­co och i he­la lan­det som man­nen som sköt Bil­ly the Kid. Om det ha­de fun­nits mins­ta frå­ge­tec­ken så skul­le han in­te så själv­klart ha hyl­lats som Bil­ly the Kids ba­ne­man.

Pat Gar­rett (t.v.) med si­na kol­le­ger, she­rif­fer­na Ja­mes Brent och John W Poe.

Wil­li­am Hen­ry Ro­berts påstod sig va­ra Bil­ly the Kid ef­ter hans död.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.