SKJUT­NING­EN VID OK COR­RAL

Vilda västern - - WYATT EARPS VILDA VÄSTERN -

När och var äg­de den rum?

Ons­da­gen den 26 ok­to­ber 1881 i Tomb­sto­ne i Ari­zo­na.

Vil­ka var in­blan­da­de?

På ena si­dan fanns brö­der­na Earp: Vir­gil, Mor­gan och Wy­att samt Doc Hol­li­day. De­ras mot­stån­da­re var Bil­ly Clai­bor­ne, Ike och Bil­ly Clan­ton plus Tom och Frank McLau­ry.

Vil­ka dog?

Bil­ly Clan­ton samt Tom och Frank McLau­ry.

Vad hän­de se­dan?

Stri­den led­de till en bit­ter fejd som sat­te igång den hän­del­se­ked­ja som slu­ta­de med Wy­att Earps straff­ex­pe­di­tion.

Ett hot för myc­ket

Un­der vec­kor­na fö­re skjut­ning­en ha­de den lag­lö­se Ike Clan­ton åt­skil­li­ga gång­er ho­tat fa­mil­jen Earp och dess vän Doc Hol­li­day. Earps för­sök­te fånga och lag­fö­ra Clan­tons gäng.

Tom och Bil­ly för­blö­der

När skott­väx­ling­en var över ha­de Ike Clan­ton flytt, Frank McLau­ry var död och Tom McLau­ry och Bil­ly Clan­ton var ska­da­de. Tom och Bil­ly flyt­ta­des till ett hus i när­he­ten, men bå­da för­blöd­de.

In­te OK

Plat­sen för skjut­ning­en vid OK Cor­ral var egent­li­gen in­te vid själ­va bygg­na­den, ut­an på en smal tomt sex dör­rar väs­ter om den bak­re in­gång­en. När Earps och Clan­tons gäng stod mitt emot varand­ra var av­stån­det emel­lan dem ba­ra cir­ka 1,8 m.

Snabbt dra­get

När Vir­gil Earp fick syn på cow­boy­er­na ro­pa­de han: ”Upp med hän­der­na och ge hit era va­pen!” Frank McLau­ry och Bil­ly Clan­ton gjor­de en rö­rel­se för att dra och osäk­ra­de si­na va­pen. Vir­gil skrek: ”Stopp! Jag me­na­de det in­te!” men det var för sent och skott­loss­ning­en bör­ja­de.

En dub­bel­pi­pig död

Ef­ter två in­le­dan­de skott­sal­vor, en från Bil­ly Clan­ton och en från Vir­gil, där den se­na­re träf­fa­de Frank McLau­ry i ma­gen, fick Doc Hol­li­day Tom McLau­rys häst att vän­da och över­ras­ka­de ho­nom med en ka­no­nad från sitt dub­bel­pi­pi­ga va­pen. Tom för­sök­te fly till fots men seg­na­de ner.

McLau­ry skjuts ner

Vild skott­loss­ning ut­bröt se­dan, då Bil­ly Clan­ton sköt Mor­gan Earp i ryg­gen och ska­da­de hans ena ax­el, me­dan han själv fick ett skott i hand­le­den. Frank McLau­ry sköt någ­ra skott mot Doc Hol­li­day in­nan han blev skju­ten i hu­vu­det och dog ome­del­bart.

Tomb­sto­ne, Ari­zo­na, 1881 Vy över OK Cor­ral.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.