EFTERLYSTA

Lag­lö­sa som stod på döds­lis­tan.

Vilda västern - - WYATT EARPS VILDA VÄSTERN -

WIL­LI­AM ”CUR­LY BILL” BRO­CI­US 1845–1882

En vålds­be­nä­gen kri­mi­nell, bo­skaps­tjuv och mör­da­re. Cur­ly Bill led­de de lag­lö­sa som tog li­vet av Wy­att Earps bror Mor­gan. Han var känd som ”Ari­zo­nas mest be­röm­da lag­lö­sa man” och äg­na­de sig mest åt att rå­na di­li­gen­ser och ho­ta ri­va­ler med en bråd död in­nan han blev fö­re­mål för Wy­att Earps straff­ex­pe­di­tion.

PE­TE SPENCE 1852–1914

Pe­te Spence var en väl­känd lag­lös i Ari­zo­na. Han rå­na­de di­li­gen­ser och stal bo­skap. Han var vän och kom­pan­jon med en an­nan lag­lös mör­da­re, Frank Stilwell, som till­sam­mans med Spence var hu­vud­miss­tänkt för mor­det på Mor­gan Earp.

FRANK C STILWELL 1856–1882

En gruv­ar­be­ta­re och äga­re till ett hyr­verk som var känd för att del­ta i olag­li­ga ak­ti­vi­te­ter. Han iden­ti­fi­e­ra­des som en av dem som ha­de le­gat i bak­håll för Mor­gan Earp och mör­dat den­ne. Han fri­a­des i brist på be­vis, vil­ket gjor­de att han var en av dem som Wy­att Earp främst vil­le häm­nas på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.