10 FARLICA RE­VOL­VER­MÄN I VILDA VÄSTERN

Vilda västern - - WYATT EARPS VILDA VÄSTERN -

JA­MES ”WILD BILL” HIC­KOK 1837–1876

Wild Bill Hic­kok – hans verk­li­ga namn var Ja­mes But­ler Hic­kok – var sin tids mest träff­säk­ra skytt och re­vol­ver­man. Hic­kok var in­blan­dad i den be­röm­da, förs­ta pi­stol­du­el­len, då han sköt ner en spe­la­re, Da­vis Tutt jr, på tor­get i Spring­fi­eld i Mis­sou­ri. Hic­kok sägs ock­så ha skju­tit en lag­lös vid namn Da­vid McCan­les med ett en­da skott på 69 me­ters håll – en an­märk­nings­värd pre­sta­tion med den ti­dens skjut­va­pen.

DÖ­DAR: 36

Red han iväg i sol­ned­gång­en? Hic­kok sköts ge­nom bak­hu­vu­det av spe­la­ren Jack McCall me­dan han satt och spe­la­de po­ker på sa­lon­nen Nut­tal & Mann’s i De­ad­wood i Da­ko­ta-ter­ri­to­ri­et.

JOHN WES­LEY HARDIN 1853–1895

Hardin dö­da­de en­ligt re­gist­ren sin förs­ta man när han ba­ra var 15 år och hans liv blev en en­da räc­ka av kon­fron­ta­tio­ner med bå­de lag­lö­sa och la­gens väk­ta­re. Hardin var känd som en duk­tig skytt, men det var hans slug­het i strid som gav ho­nom ett ryk­te som far­lig. Han dö­da­de of­ta män som han rå­ka­de i de­lo med på kall­blo­di­ga, osyn­li­ga sätt. Hans mest be­röm­da dåd var mor­det på she­riff John Helms den 1 au­gusti 1873. Hardin till­fång­a­togs så små­ning­om och till­bring­a­de 17 år i Hunts­vil­le-fäng­el­set in­nan han släpp­tes den 17 feb­ru­a­ri 1894.

DÖ­DAR: 27–42

Red han iväg i sol­ned­gång­en? Hardin blev skju­ten i bak­hu­vu­det på Acme Sa­loon i Tex­as av la­gens väk­ta­re John Sel­man sr den 19 au­gusti 1895.

BIL­LY THE KID 1859–1881

Re­vol­ver­man­nen – ali­as Wil­li­am H. Bon­ney – dö­da­de många män un­der sitt kor­ta liv. Många sä­ger att det var 21 styc­ken, en för var­je år han lev­de. Han por­trät­te­ras of­ta som en blod­törs­tig, ra­san­de mör­da­re, men en­ligt be­va­ra­de vitt­nes­mål från män­ni­skor som träf­fa­de ho­nom rå­ka­de han ba­ra stän­digt ham­na på fel si­da om la­gen, och dö­da­de ba­ra män som var säm­re än han själv. På grund av sin träff­sä­ker­het och vild­het blev han ökänd i he­la USA, och hans ryk­te för­bätt­ra­des in­te av att han rym­de ur fäng­el­set och lev­de på flykt i fle­ra år.

DÖ­DAR: 15–26

Red han iväg i sol­ned­gång­en? Bil­ly the Kid sköts ihjäl av she­riff Pat Gar­rett den 14 ju­li 1881.

KING FISHER 1854–1884

Fisher var en väl­känd re­vol­ver­man som ha­de skör­dat två­siff­ri­ga of­fer när han fyll­de 30 år. Han var känd för att ha med sig två pi­sto­ler med el­fen­ben­skol­var och för att klä sig färg­glatt. Men han var fram­för allt be­römd för sin grym­het. Det mest kän­da ex­emp­let är när han stred mot ett ri­va­li­se­ran­de gäng mex­i­ka­ner och klub­ba­de ihjäl en av dem med ett bränn­järn, vann en skott­du­ell mot en an­nan och där­ef­ter av­rät­ta­de res­ten.

”På ba­ra ett år ha­de Stou­den­mi­re dö­dat sex män i re­vol­ver­du­el­ler och dö­dat en po­ten­ti­ell mör­da­re.”

DÖ­DAR: 14

Red han iväg i sol­ned­gång­en? Fisher sköts 13 gång­er på en te­a­ter i San An­to­nio i Tex­as, un­der en hämndak­tion.

JES­SE JA­MES 1847–1882

Till­sam­mans med sin bror Frank led­de Jes­se ett gäng som rå­na­de ban­ker, tåg och di­li­gen­ser. In­nan han blev kri­mi­nell ha­de han va­rit ge­ril­la­sol­dat på de kon­fe­de­re­ra­des si­da un­der in­bör­des­kri­get, men när uni­ons­si­dan vann kri­get blev han djupt be­svi­ken. Ja­mes är känd för att ha skju­tit ett bi­trä­de när han rå­na­de ban­ken Da­vi­ess County Sa­vings As­so­ci­a­tion i Gal­la­tin i Mis­sou­ri. Han lev­de stän­digt på flykt med sitt gäng från och med då och än­da fram till sin död. Ef­ter Ja­mes död spreds ett ryk­te om att han ha­de över­levt, men det finns inga be­lägg för att det skul­le va­ra sant. Frank Ja­mes slapp gal­gen och lev­de fram till 72 års ål­der.

DÖ­DAR: 1–5

Red han iväg i sol­ned­gång­en? Ja­mes blev skju­ten i ryg­gen av en an­nan lag­lös, Ro­bert Ford – som hop­pa­des få pris­peng­ar för då­det – den 3 april 1882.

RO­BERT CLAY ALLISON 1840–1887

Allison ha­de vis­ser­li­gen in­te flest liv på sitt sam­ve­te i Vilda västern, men han dö­da­de på ett myc­ket bru­talt sätt. Han skar hu­vu­det av en man och sat­te upp det på en på­le ut­an­för en sa­loon, häng­de en an­nan of­fent­ligt ef­ter att ha skju­tit ner ho­nom för en strunt­sak och av­rät­ta­de många and­ra med skott på nä­ra håll. Den 7 ja­nu­a­ri 1874 tac­ka­de Allison ja till att äta en mål­tid med en känd re­vol­ver­man, Chunk Col­bert, trots att han viss­te att Col­bert var ute ef­ter hans liv. Col­bert för­sök­te dra först och skju­ta Allison, men han var för lång­sam och Allison sköt ho­nom i hu­vu­det.

DÖ­DAR: 6

Red han iväg i sol­ned­gång­en? Allison föll ner från en vagn och bröt nac­ken den 3 ju­li 1887.

TOM HORN 1860–1903

Horn var la­gens väk­ta­re, spe­ja­re, lejd re­vol­ver­man, mör­da­re och lag­lös. Han väx­la­de mel­lan la­gens ena si­da och den and­ra. Un­der sitt även­tyr­li­ga liv blev Horn en­ligt upp­gift känd som en full­fjäd­rad spår­hund. Han fick fast många lag­lö­sa och när hans blod­törst blev allt­för be­svä­ran­de – han var in­blan­dad i 17 mord – blev han yr­ke­s­mör­da­re och ge­nom­för­de be­ställ­nings­mord med bru­tal ef­fek­ti­vi­tet. Hans or­gie i mord slu­ta­de först när han till­fång­a­togs ef­ter att ha dö­dat en fjor­ton­å­rig poj­ke år 1901.

DÖ­DAR: 35–50

Red han iväg i sol­ned­gång­en? Horn till­fång­a­togs, lag­för­des och häng­des i Chey­en­ne i Wyo­ming den 20 no­vem­ber 1903.

CHE­RO­KEE BILL 1876–1896

Den lag­lö­se som egent­li­gen het­te Craw­ford Golds­by var känd för att va­ra skjut­glad och snabb. Un­der två år ef­ter det att han fyllt 18 år rå­na­de, plund­ra­de, lem­läs­ta­de och dö­da­de Bill och hans gäng al­la som kom i vägen för dem. Golds­by fick ryk­te om sig att va­ra en av Vilda väs­terns on­das­te lag­lö­sa. Han sköt till och med ihjäl sin egen svå­ger Mo­se Brown när de grä­la­de om någ­ra gri­sar. Trots den skräck han spred om­kring sig blev han in­fång­ad och fängs­lad två år se­na­re, och se­na­re häng­des han för si­na brott.

DÖ­DAR: 7

Red han iväg i sol­ned­gång­en? Golds­by häng­des vid ba­ra 20 års ål­der för mord i Fort Smith i Ar­kan­sas.

JIM ”KILLER” MILLER 1866–1909

En­ligt säg­nen ska Miller ha över­levt fler du­el­ler än nå­gon an­nan. Den mest be­röm­da du­el­len var med she­rif­fen i Pe­cos, Ge­or­ge A. ”Bud” Fra­zer, då Miller blev ställd av Fra­zer och sköts fy­ra gång­er i brös­tet. Hans gäng tog ho­nom till dok­torn i il­fart och då fram­kom det att han ha­de en stål­plat­ta på brös­tet un­der klä­der­na, och det räd­da­de hans liv. Två år se­na­re spå­ra­de han upp Fra­zer och av­rät­ta­de ho­nom med sitt va­pen.

DÖ­DAR: 14

Red han iväg i sol­ned­gång­en? Miller slä­pa­des ut ur fäng­el­set och häng­des av en lynch­mobb den 19 april 1909.

DAL­LAS STOU­DEN­MI­RE 1845-1882

Stou­den­mi­re hör­de till sin tids mest kän­da re­vol­ver­män, och han styr­de den rå­bar­ka­de, våld­sam­ma sta­den El Pa­so i Tex­as med järn­hand. När han kom till El Pa­so blev Stou­den­mi­re ef­ter en kort tid in­vol­ve­rad i en av de mest kän­da skjut­ning­ar­na i Vilda västern – den där fy­ra dog på fem se­kun­der. In­om ett år ha­de Stou­den­mi­re dö­dat sex män i du­el­ler och av­rät­tat en po­ten­ti­ell mör­da­re – den se­na­re skic­ka­de han till hel­ve­tet med åtta skott­sår.

DÖ­DAR: 10

Red han iväg i sol­ned­gång­en? Hans tur tog slut år 1882 när han dö­da­des i en pi­stol­du­ell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.