När dog Cas­si­dy egent­li­gen?

Vilda västern - - BUTCH CASSIDY -

En av de mest min­nesvär­da sce­ner­na i fil­men Butch Cas­si­dy And The Sun­dan­ce Kid är den sto­ra re­vol­ver­du­el­len i slu­tet, där bå­da dör på ett äro­fullt sätt. Men det finns många te­o­ri­er om att Cas­si­dy in­te dog i Bo­li­via, ut­an i stäl­let åter­vän­de till USA och lev­de res­ten av si­na da­gar i lugn och ro.

En av de mest in­tres­san­ta te­o­ri­er­na kom från en tv-serie år 1978 med ti­teln In Se­arch Of… Den fo­ku­se­ra­de på ett ar­gu­ment som la­des fram av Vilda västern-histo­ri­kern Char­les Kel­ly i hans bok från 1938, The Out­law Trail: A Histo­ry of Butch Cas­si­dy And His Wild Bunch. I den kon­sta­te­rar Kel­ly att om Cas­si­dy ha­de levt så skul­le han ha be­sökt sin far, och ef­tersom han in­te gjor­de det mås­te han ha va­rit död.

I av­snit­tet be­kräf­tar al­la in­vå­na­re i Baggs i Wyo­ming att Cas­si­dy var där un­der år 1924. Det in­ne­hål­ler ock­så en in­ter­vju med Cas­si­dys sys­ter Lu­la Par­ker Be­ten­son, som sä­ger att han in­te ba­ra be­sök­te sin far, ut­an där­ef­ter var bo­satt i Washing­ton till sin död. Be­ten­sons bok från 1975, Butch Cas­si­dy, My Brot­her, beskriver ock­så att Cas­si­dy sa­de att han ha­de fått en vän att sä­ga att en av de dö­da krop­par­na i Bo­li­via var hans, så att han skul­le kun­na le­va ett liv ut­an att va­ra för­följd. In­nan du av­fär­dar den te­o­rin som en ren fan­ta­si vill jag på­min­na om att det in­te finns någ­ra be­vis som pe­kar åt nå­got håll!

Bild från fil­men Butch Cas­si­dy And The Sun­dan­ce Kid. Äg­de den be­ryk­ta­de du­el­len nå­gon­sin rum?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.