TÅ­GET

Vilda västern - - HUR MAN RÅNAR ETT TÅG -

Tåg­per­so­na­len

Per­so­na­len om­bord be­stod of­tast av lok­fö­ra­ren, el­da­ren och tåg­väk­ta­ren, som var be­väp­nad och vak­ta­de vag­nen.

Tåg

Det fanns många ty­per av tåg un­der pe­ri­o­den, men de med stör­re lok blev of­tast rå­na­de, ef­tersom de för­de med sig vär­de­fö­re­mål.

Far­ten

Tå­gen kom upp i myc­ket hög­re has­tig­he­ter än häs­tar – de fles­ta rån sked­de me­dan tå­gen stod stil­la.

Ex­press­vag­nen

Här för­va­ra­des vär­de­fö­re­må­len i tå­get, bland an­nat va­pen och smyc­ken som lås­tes in i kas­sa­skåp på tå­get.

Trans­port

I Vilda västern eta­ble­ra­des järn­vägs­nä­tet tvärs över USA på 1880-ta­let och län­ka­de sam­man de stör­re stä­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.