54 gra­der, 40 mi­nu­ter, el­ler strid!

Vilda västern - - AMERIKAS GRÄNSER STÄNGS -

Ame­ri­ka­ner­na och brit­ter­na ut­käm­pa­de två krig: själv­stän­dig­hets­kri­get (1776–1783) och 1812 års krig. På 1840-ta­let ham­na­de de näs­tan i kon­flikt för tred­je gång­en, då om Ore­gon-ter­ri­to­ri­et.

En­ligt av­ta­let om ”ge­men­sam be­sitt­ning” från 1818 skul­le grän­sen mel­lan det brit­tiskt styr­da Ka­na­da och USA dras vid 49:e pa­ral­lel­len från La­ke of the Woods i Min­ne­so­ta-ter­ri­to­ri­et till Klip­pi­ga ber­gen. Brit­ter­na ha­de ve­lat att res­ten av grän­sen skul­le föl­ja Co­lum­bia Ri­ver väs­terut till Stil­la ha­vet, men ame­ri­ka­ner­na vil­le att den skul­le föl­ja den 49:e pa­ral­lel­len. För­hand­lar­na ha­de in­te kun­nat enas, och be­stäm­de sig för att av­vak­ta i tio år. 1827 kom de över­ens om att de var oen­se igen och sköt upp frå­gan på obe­stämd tid.

I bör­jan av 1840-ta­let or­sa­ka­de den ame­ri­kans­ka in­vand­ring­en i Ore­gon-ter­ri­to­ri­et en kris. I kon­gres­sen fö­re­kom upp­ma­ning­ar till krig och att man skul­le för­skju­ta grän­sen norrut: ”54 gra­der, 40 mi­nu­ter , el­ler strid!” År 1846 fö­reslog pre­si­dent Polk att den 49:e pa­ral­lel­len skul­le bli gräns­lin­jen, och brit­ter­na ac­cep­te­ra­de det­ta med mind­re ju­ste­ring­ar, bland an­nat att Ka­na­da fick Van­cou­ver Is­land. En se­na­re dis­pyt om Ju­an de Fuca-sun­det där Sa­lish-sjön mö­ter Stil­la ha­vet lös­tes ge­nom in­ter­na­tio­nell med­ling. Den nu­va­ran­de grän­sen mel­lan Ka­na­da och USA går i mit­ten av det 15 mil långa sun­det. Ka­na­den­sar­na ogil­lar re­sul­ta­tet av med­ling­en, men de drar sig för att star­ta en ny gräns­tvist långt ös­terut i Mai­ne-buk­ten.

Ja­mes Polk, USA:s 11:e pre­si­dent, lös­te gräns­tvis­ten i Ore­gon-ter­ri­to­ri­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.