Re­vol­ver­man­nen Wild Bill

Vilda Vastern Junior - - Innehåll -

Med sitt mäs­ter­li­ga skyt­te blev Wild Bill en

le­gen­da­risk re­vol­ver­man i Vilda västern.

Många av Wild Bill Hic­koks även­tyr har över­dri­vits – bå­de av ho­nom själv och av and­ra. Men han är än­då en av de mest spän­nan­de per­so­ner­na i

Vilda västern.

Wild Bill var sol­dat, spi­on, she­riff, spe­la­re och skå­de­spe­la­re. Tid­ning­ar­na be­rät­ta­de om hans även­tyr och gjor­de ho­nom till hjäl­te.

Blir en bra skytt

Wild Bill föd­des som Ja­mes But­ler Hic­kok den 27 maj 1837. Hans för­äld­rar var med i en grupp som smugg­la­de sla­var norrut. Det var far­ligt.

En gång blev han och hans pap­pa ja­ga­de av po­li­ser. Det bör­ja­de skju­tas och Wild Bill blev in­te rädd. I stäl­let bör­ja­de han trä­na skyt­te. Han

blev snart rik­tigt duk­tig.

Känd från tid­ning­en

Wild Bill var kusk i ar­mén när in­bör­des­kri­get bröt ut år 1861. Det året in­träf­fa­de en hän­del­se som skul­le spe­la en stor roll i my­ten om Wild Bill – McCan­les-mas­sa­kern.

Wild Bill var på sam­ma plats som ban­di­ten Da­vid McCan­les och hans gäng när det bör­ja­de skju­tas. Wild

Bill träf­fa­de McCan­les, och sen fem till från gäng­et. Det var en otro­lig be­drift, i al­la fall så som det be­rät­ta­des i tid­ning­en i feb­ru­a­ri 1867. Lä­sar­na gil­la­de det, som all­tid.

Wild Bill dö­da­de nog ba­ra en, men det var kanske in­te en li­ka bra histo­ria ...

Wild Bill var kän­dis i Vilda västern. Män­nen var räd­da för hans mäs­ter­skyt­te och kvin­nor­na

gil­la­de hur han såg ut.

Den förs­ta du­el­len

Den 21 ju­li 1865 ställ­de Wild Bill upp i en du­ell med Da­vis Tutt. Vi vet in­te var­för de du­el­le­ra­de, men kanske var de osams om ett kort­spel el­ler om en kvin­na de bå­da gil­la­de.

Den som drog sin re­vol­ver snab­bast och träf­fa­de skul­le vinna. Det var förs­ta gång­en en så­dan du­ell hän­de och histo­ri­en spreds.

Wild Bill drog först, men vän­ta­de på att Tutt skul­le skju­ta. Tutt sköt ... och mis­sa­de. Då sik­ta­de Wild Bill lugnt och sköt Tutt. Nu skrev tid­ning­en att han ha­de dö­dat ”hund­ra­tals”. Även om det in­te var sant blev Wild Bill känd.

Lis­tig she­riff

När Wild Bill var she­riff i Kan­sas dö­da­de han två män. En av dem var den be­ru­sa­de Bill Mul­vey, som snubb­la­de fram ge­nom stan. Han sköt på speg­lar och sprit­flas­kor, och skrek att han ha­de kom­mit dit för att dö­da Wild Bill.

När Wild Bill kom dit höj­de Mul­vey sitt ge­vär. Wild Bill vif­ta­de med han­den som om han vil­le sig­na­le­ra till nå­gon bakom Mul­vey och ro­pa­de: ”Skjut ho­nom in­te i ryg­gen, han är full!”

Mul­vey vän­de sig för­stås om för att se vem han ha­de bakom sig – och då sköt Wild Bill ho­nom.

Med Buf­fa­lo Bill

År 1873 slog sig Wild Bill ihop med sin gam­le vän Buf­fa­lo Bill, som er­bjöd ho­nom en plats på sin te­a­ter. Wild Bill tac­ka­de ja, men gil­la­de det in­te. Han göm­de sig of­ta i ku­lis­ser­na.

Slut med skyt­te

Wild Bill bör­ja­de spe­la kort och lyc­ka­des tjä­na peng­ar det. År 1876 be­rät­ta­de en lä­ka­re den då­li­ga ny­he­ten att han ha­de ögon­sjuk­do­men grön starr. Då var hans tid som mäs­ter­skytt de­fi­ni­tivt över, ba­ra 39 år gam­mal.

”Wild Bill dö­da­de nog ba­ra en, men det var kanske in­te en li­ka bra h i sto­ri a ...”

Ri­va­ler vid po­ker­bor­det

När Wild Bill spe­la­de kort på en sa­loon sat­te sig Jack McCall vid sam­ma bord. McCall var full och för­lo­ra­de myc­ket peng­ar. Wild Bill skäm­ta­de med McCall och gav ho­nom någ­ra små­mynt, som ett hån. McCall blev arg, men han tog emot peng­ar­na.

Näs­ta dag var Wild Bill till­ba­ka vid spel­bor­det. Han bru­ka­de all­tid sit­ta med ryg­gen mot väg­gen, för att se al­la som kom in i rum­met. Nu fanns det inga bra plat­ser le­di­ga. Wild Bill bad en man att by­ta plats med ho­nom, men det vil­le han in­te. Spel­su­get var starkt och Wild Bill sat­te sig än­då.

Död mans hand

McCall kom in ut­an att Wild Bill såg det. Han drog sin re­vol­ver och när­ma­de sig Wild Bill bak­i­från. Han ro­pa­de: ”Sma­ka på den här!” och sköt. Wild Bill ha­de par i äss och par i åt­tor på hand när han blev skju­ten. Den po­ker­han­den har bli­vit känd som ”död mans hand”. Nam­net le­ver kvar än i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.