Le­gen­da­ren Da­vy Croc­kett

Vilda Vastern Junior - - Innehåll -

Var Da­vy Croc­kett verk­li­gen vild­mar­kens kung?

Kanske in­te, men än­då blev han le­gen­da­risk.

Da­vid ”Da­vy” Croc­kett lev­de ett hän­del­se­rikt liv. Han var jä­ga­re och väg­vi­sa­re i vild­mar­ken, po­li­ti­ker och sol­dat. Men hans be­röm­mel­se be­ror in­te ba­ra på det han gjor­de. Han ha­de en färg­stark per­son­lig­het och be­rät­ta­de gär­na rö­var­histo­ri­er om sig själv. Det gjor­de ho­nom till en le­van­de le­gend.

Läng­tan ef­ter även­tyr

Da­vy föd­des år 1786 i da­gens Ten­nes­see. Han bör­ja­de ar­be­ta när han var tolv år. Hans förs­ta jobb var som cow­boy och se­na­re ut­bil­da­de han sig till hatt­ma­ka­re. Han var ock­så björn­jä­ga­re och sål­de kött åt ny­byg­gar­na i när­he­ten. Han gif­te sig och fick många barn. År 1813 var läng­tan ef­ter nya även­tyr så stark att han läm­na­de fa­mil­jen för att del­ta i kri­get mot cre­e­k­er­na. Han job­ba­de som spa­na­re och del­tog in­te i nå­got av de sto­ra sla­gen.

Do­ma­re och po­li­ti­ker

Da­vy åter­vän­de till sin gård och blev do­ma­re år 1817. Han ha­de ald­rig läst en lag­bok, men hans sun­da för­nuft gjor­de att man re­spek­te­ra­de hans be­slut.

Han ställ­de upp i va­let i Ten­nes­see, där han ha­de nyt­ta av att va­ra bra på att be­rät­ta histo­ri­er. På mö­ten im­po­ne­ra­de han på publi­ken, ibland på li­te på­hit­ti­ga sätt. Det sägs att han en gång bjöd med al­la till pu­ben för att de in­te skul­le hö­ra näs­ta ta­la­re.

Porträtt av Da­vy Croc­kett från 1889. Med på bilden är

hans ge­vär, Gam­la Bet­tan.

Da­vy blir känd

Da­vy Croc­kett blev po­pu­lär. Han val­des in i USA:s kon­gress år 1827. Den obil­da­de man­nen från vild­mar­ken stack ut i det snob­bi­ga Washing­ton.

År 1831 sat­tes en te­a­ter upp i New York. Hu­vud­per­so­nen var en ka­ri­ka­tyr av Da­vy Croc­kett, men i stäl­let för att ta il­la upp gil­la­de Croc­kett den ro­li­ga ka­rak­tä­ren. Nu blev my­ter­na om Da­vy många, och det var till ex­em­pel ka­rak­tä­ren i te­a­tern som ha­de en mös­sa av tvätt­björn – in­te Da­vy. Än­då le­ver den bilden av ho­nom än i dag.

Otro­li­ga histo­ri­er

Da­vy Croc­kett drog rö­var­histo­ri­er som ing­en trod­de på. Han sa att han ha­de seg­lat på en al­li­ga­tors rygg upp­för Ni­a­gara­fal­len. Han sa att han ha­de ri­dit på en blixt och bru­tit svan­sen av en ko­met. Han ha­de till och med tänt sin pi­pa på so­len.

Po­li­tis­ka fiender

Trots att (el­ler kanske just för att) han var så känd var han in­te po­pu­lär hos de and­ra po­li­ti­ker­na. Han gick sin egen väg, och han gjor­de mot­stånd mot la­gen om tvångs­för­flytt­ning av in­di­a­ner­na. Det gil­la­de in­te hans par­ti­kam­ra­ter.

Croc­kett be­seg­ra­des slut­li­gen i va­let 1835. Hans kar­riär var slut och han var pank. Nya möj­lig­he­ter vän­ta­de på ho­nom i väst. I Tex­as fanns det sto­ra mar­ker som vem som helst kun­de läg­ga van­tar­na på.

Da­vy blir sol­dat

När Da­vy kom till Tex­as var kri­get mot Mex­i­ko nä­ra. Croc­kett svor tro­het till Tex­as re­ge­ring. Han var vid sta­tio­nen i Ala­mo när den be­läg­ra­des och be­sköts i 13 da­gar, tills

mex­i­ka­ner­na stor­ma­de den. Al­la i sta­tio­nen dog, och Da­vy Croc­kett var ett av off­ren.

Hans arv

Croc­kett lev­de vi­da­re än­då. Hans liv har skild­rats på film, det finns lek­sa­ker med Croc­kett-te­ma och mös­sor av tvätt­björns­skinn.

181 år ef­ter Da­vy Croc­ketts död minns vi den my­tis­ka per­so­nen bätt­re än den verk­li­ga. Det skul­le han sä­kert gil­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.