Jak­ten på Bil­ly the Kid

Vilda Vastern Junior - - Innehåll -

IVil­da västern på 1800-ta­let gäll­de of­ta störst går först. Män­ni­skor­na här var grym­ma och det fanns ing­en plats för vek­ling­ar.

Histo­ri­en om she­rif­fen Pats jakt på ban­di­ten Bil­ly the Kid har be­rät­tats un­der lång tid. Bå­de den lag­lö­se Bil­ly och Pat Gar­rett var hår­ding­ar.

I Vilda västern

På film har vi all­tid fått se cow­boy­er och in­di­a­ner, she­rif­fer, ban­di­ter, ny­byg­ga­re, mex­i­ka­ner och and­ra slåss mot varand­ra.

I verk­lig­he­ten var säl­lan nå­gon helt god el­ler helt ond. Det var in­te sär­skilt myc­ket som skil­de la­gens män från de lag­lö­sa ban­di­ter­na.

La­gens män

Låt oss nu re­sa till Lin­coln County i New Mex­i­co. Det är slu­tet på 1880 och Pat Gar­rett har just ut­setts till she­riff.

Gar­rett var en im­po­ne­ran­de man, drygt 190 cen­ti­me­ter lång och en skick­lig skytt. Han och en de­tek­tiv som het­te Aza­ri­ah Wild skul­le spå­ra en stor sum­ma fals­ka peng­ar.

Lock­be­te

Gar­rett an­li­ta­de en man till, Bar­ney Ma­son. Han skul­le va­ra lock­be­te för de två män man miss­tänk­te spred de fals­ka sed­lar­na: ran­chä­ga­ren Dan Dedrick och W.H. West, som ha­de av­slö­jat si­na pla­ner i ett brev som Ma­son fått tag på.

Pla­nen var att de skul­le an­vän­da fals­ka peng­ar för att kö­pa bo­skap i Mex­i­ko. För att

Det är 150 år sen Bil­ly the Kid var lag­lös i Vilda västern. Möt ho­nom – och she­rif­fen som till slut stop­pa­de ho­nom.

in­te haf­fas skul­le de an­li­ta en med­hjäl­pa­re. She­rif­fens lock­be­te Ma­son skul­le spe­la med­hjäl­pa­ren. Ma­son be­gav sig till ran­chen White Oaks för att spe­la med i den lis­ti­ga pla­nen.

De lag­lö­sa

På Dedricks ranch möt­te Ma­son tre män på flykt från rätt­vi­san: Da­ve Ru­da­baugh, Bil­ly Wil­son och Bil­ly the Kid. De tre rym­ling­ar­na lev­de på att stjä­la bo­skap och Bil­ly the Kid var re­dan ökänd som ban­dit.

Vän el­ler fi­en­de?

På den ti­den kun­de en rätt­vi­sans man och en ef­ter­lyst sit­ta vid sam­ma lä­ger­eld ena da­gen och skju­ta mot varand­ra da­gen ef­ter.

Ma­son ha­de det trev­ligt med ban­di­ter­na, men sam­ti­digt för­sök­te de al­la lis­ta ut vem som var vän och vem som var fi­en­de.

Bil­ly the Kid blir miss­tänk­sam

Bil­ly the Kid för­sök­te lus­ka ut vad Ma­son gjor­de där, för han miss­tänk­te att Ma­son skul­le sä­ga till she­rif­fen var han be­fann sig. Ma­son påstod att han ha­de kom­mit för att häm­ta någ­ra häs­tar, men det trod­de in­te Bil­ly the Kid på. Bil­ly the Kid miss­tänk­te nå­got.

Jak­ten kan bör­ja

Ma­son stan­na­de på ran­chen i någ­ra da­gar, men sen åter­vän­de han till Roswell för att be­rät­ta för she­rif­fen var Bil­ly the Kid fanns. Jak­ten kun­de bör­ja.

Nu var Bil­ly the Kid en skick­lig ban­dit och han skul­le in­te ge upp i förs­ta ta­get. Bil­ly smet från ran­chen. She­rif­fen skul­le be­hö­va hjälp för att få fatt på ho­nom.

Ett göm­stäl­le hit­tas

She­rif­fen och un­ge­fär tio män följ­de ban­di­tens spår till ett miss­tänkt göm­stäl­le – en grot­ta i Los Por­ta­les. Det var en hård ritt på små sti­gar ge­nom öken.

Vid göm­stäl­let flyd­de en av Bil­ly the Kids kum­pa­ner,

Tom Fo­li­ard, i ett regn av ku­lor. Men i grot­tan fanns ing­en

Bil­ly the Kid.

Gar­rett var be­svi­ken, men han var in­te heller den som gav upp.

Miss­lyc­kat bak­håll

She­rif­fen skic­ka­de ut en på­lit­lig spi­on för att tt hit­ta Bil­ly the Kid. Spi­o­nen åter­vän­de med ny­he­ten att Bil­ly var i Fort Sum­ner, och att han höll ut­kik ef­ter she­rif­fen och Ma­son.

She­rif­fen Gar­ret och hans män gav sig iväg för att sö­ka ef­ter Bil­ly. De göm­de ... sig i ett gam­malt sjuk­hus och vän­ta­de på att skur­kar­na skul­le kom­ma för­bi. Bil­ly the Kid kom snab­ba­re än vad de ha­de vän­tat sig.

Ban­di­ter­na Fo­li­ard och Pic­kett red fram och möt­tes av skott. Fo­li­ard träf­fa­des, men Gar­rett mis­sa­de Pic­kett. Bil­ly the Kid och de and­ra ban­di­ter­na vän­de om och red så snabbt de kun­de mot sitt göm­stäl­le.

Jak­ten fort­sät­ter

She­rif­fens män gjor­de sig re­do för att ta upp jak­ten. Nu var det fem män de skul­le spå­ra. Gar­rett ha­de hört av en bo­en­de i trak­ten att ban­di­ter­na göm­de sig i ett över­gi­vet hus ut­an­för Stin­king Springs, ett öde om­rå­de där il­la­luk­tan­de ga­ser bubb­la­de upp.

Det var in­te långt dit och de red iväg på nat­ten. Och upp­gif­ter­na stäm­de: det stod häs­tar bund­na ut­an­för.

Ing­en ha­de märkt att she­rif­fen och hans män när­ma­de sig. Bil­ly the Kid var in­trängd i ett hörn. Män­nen vän­ta­de i mörk­ret.

En man skjuts

I gry­ning­en kom en i gäng­et ut ge­nom hu­sets en­da dörr. Han var li­ka lång som Bil­ly the Kid och bar sam­ma slags hatt. Gar­rett viss­te att Bil­ly the Kid in­te skul­le ge sig lätt, så de sköt ut­an att stäl­la någ­ra frågor.

Det var in­te Bil­ly, ut­an Char­ley Bowd­re. Han stapp­la­de så­rad in i hu­set igen. Men Bil­ly the Kid knuf­fa­de ut ho­nom och sa: ”De har dö­dat dig Char­ley, men du kan fort­fa­ran­de häm­nas. Dö­da någ­ra av dem.”

Bowd­re vack­la­de ut och föll ihop in­nan han ens hann läg­ga ett fing­er på av­tryc­ka­ren.

She­rif­fen tar till or­da

Nu var Bil­ly the Kid in­stängd. Den en­da vä­gen ut var bloc­ke­rad.

She­rif­fen tog till or­da:

”Hur är lä­get där in­ne, Kid?”

”Rätt bra”, blev sva­ret. ”Fast vi har ing­en ved, så vi kan in­te gö­ra fru­kost.”

”Kom ut och häm­ta ved då. Var li­te säll­skap­lig.”

”Det går in­te, Pat. Jag har för myc­ket att gö­ra. Har in­te tid att springa om­kring.”

Ban­di­ter­na loc­kas med mat

Gar­rett fick en idé. Hans män var hung­ri­ga, så han skic­ka­de ef­ter mat från en ranch i när­he­ten. Den ljuv­li­ga dof­ten av stekt kött spred sig. Det loc­ka­de ut ban­di­ter­na. Ru­da­baugh vif­ta­de med en lor­tig näs­duk för att vi­sa att de gav sig. Fy­ra hung­ri­ga män klev ut ur hu­set för att få sig ett skrov­mål. Ma­ten kos­ta­de dem fri­he­ten.

Bil­ly the Kid på rym­men

Bil­ly the Kid ställ­des in­för rät­ta i Me­sil­la. Han döm­des för mor­det på she­riff Wil­li­am Bra­dy. Men han lyc­ka­des fly från sitt straff ge­nom att stjä­la ett va­pen från en vakt.

Gar­rett äg­na­de he­la den som­ma­ren åt att ja­ga Bil­ly. I bör­jan av ju­li fick han upp ett spår: Bil­ly the Kid job­ba­de som cow­boy hos mar­kä­ga­ren Peter Max­well.

She­rif­fens se­ger

Strax ef­ter mid­natt den 15 ju­li gick Bil­ly the Kid in i Peter Max­wells hus för att ta li­te kvälls­mat. Sam­ti­digt var she­rif­fen i sov­rum­met, på jakt ef­ter Bil­ly. Så klev man­nen han ja­ga­de plöts­ligt in ge­nom dör­ren ... Bil­ly the Kid hann ald­rig för­stå vem det var som tog ho­nom.

She­riff Pat Gar­rett (till väns­ter) med si­na kol­le­gor Ja­mes Brent och John W. Poe.

Bil­ly the Kid blev ban­dit re­dan som ung.

Bil­ly the Kid stal bland an­nat häs­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.