Gör egen nöt-, frö- och hav­re­mjölk ...... 58

Vintersmoothies - - Innehåll -

Att gö­ra egen nöt­mjölk är bå­de en­kelt och gott. Det är ett häl­so­samt al­ter­na­tiv till van­lig mjölk och en ut­märkt er­sätt­ning om du är lak­to­sin­to­le­rant el­ler ve­gan.

Mjöl­ken kan gö­ras på oli­ka nötter och frön, ex­em­pel­vis hampafrön, cashewnöt­ter, has­sel­nöt­ter, pumpafrön, pe­kan­nöt­ter, pi­sta­genöt­ter, val­nöt­ter, sol­ros­frön el­ler mand­lar. Välj osal­ta­de, oros­ta­de och eko­lo­gis­ka nötter och frön – de sma­kar go­dast, in­ne­hål­ler mest nä­rings­äm­nen och är fria från be­sprut­nings­me­del och an­nat oöns­kat.

Blöt­lägg nöt­ter­na och ställ svalt över nat­ten för att få bort svår­smäl­ta en­zy­mer och för att gö­ra sma­ken mil­da­re. Has­sel­nöt­ter be­hö­ver in­te blöt­läg­gas i för­väg, ef­tersom de sak­nar en­zym­häm­ma­re. Även ko­kos­fling­or och ska­la­de hampafrön kan mix­as di­rekt.

Si­la bort vatt­net och skölj nöt­ter­na or­dent­ligt. Till­sätt nytt vat­ten och mixa tills nöt­ter­na är fin­för­de­la­de i väts­kan. Si­la mjöl­ken i en nöt­mjölk­spå­se el­ler fin­mas­kig sil (ska­la­de hampafrön be­hö­ver in­te si­las) och pres­sa ut så myc­ket av väts­kan som möj­ligt. Kryd­da med äk­ta va­nilj, ka­nel, kar­de­mum­ma el­ler raw ka­kao och sö­ta ef­ter tyc­ke och smak med eko­lo­gis­ka fi­kon, ap­ri­ko­ser, med­jool­dad­lar, ko­kos­soc­ker, eko­lo­gisk aga­ve­si­rap, lönn­si­rap el­ler ho­nung.

För­va­ra mjöl­ken i glas­flas­ka el­ler glas­burk, då hål­ler den läng­re än i plast­flas­ka, cir­ka 3–5 da­gar i ky­len. Nöt­mjölk går även ut­märkt att fry­sa i is­bits­for­mar. Nöt­mas­san som blir kvar kan an­vän­das till nöt­bol­lar, gra­no­la, müs­li och bröd­bak el­ler blan­das i gröt och smoot­hie-bowls. Nöt­mas­san går ock­så bra att fry­sa in för se­na­re an­vänd­ning.

Jag har en FoodSa­ver, en va­ku­u­m­ap­pa­rat med många fif­fi­ga bur­kar och flask­kor­kar som till­be­hör. Den tar bort all luft, vil­ket för­läng­er nöt­mjöl­kens håll­bar­het och gör att sma­ken/ut­se­en­det be­va­ras li­te läng­re.

GÖR SÅ HÄR:

MAN­DEL-, NÖT- OCH FRÖMJÖLK 2 ½ dl blöt­lag­da nötter, frön el­ler mand­lar + 1 li­ter vat­ten

+ 1 ny­pa hi­ma­laya­salt.

HAV­RE­MJÖLK

2 ½ dl blöt­lag­da eko­lo­gis­ka hav­re­gryn + 1 li­ter vat­ten

+ 1 ny­pa hi­ma­laya­salt.

SESAMMJÖLK

2 ½ dl blöt­lag­da se­sam­frön + 1 li­ter vat­ten + 1 ny­pa hi­ma­laya­salt.

SOJAMJÖLK

2 ½ dl blöt­lag­da so­ja­bö­nor el­ler 2 dl so­jamjöl + 1 li­ter vat­ten

+ 1 ny­pa hi­ma­laya­salt.

KO­KOS­MJÖLK

2 ½ dl fär­skri­ven el­ler ri­ven rå (raw) ko­kos + 1 li­ter vat­ten

+ 1 ny­pa hi­ma­laya­salt.

HAMPAMJÖLK

2 ½ ska­la­de hampafrön + 1 li­ter vat­ten + 1 ny­pa hi­ma­laya­salt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.