Äp­pel-, jas­min- och gra­na­täp­pelsmoot­hie

Vintersmoothies - - Varma - Tips: För att lät­ta­re få ur kär­nor­na ut gra­na­täpp­let kan du rul­la det mot en bordsy­ta. De­la det se­dan i två de­lar. Håll en hal­va över en skål och ban­ka hårt med en trä­slev på ska­let så kär­nor­na tril­lar ner i skå­len och skil­je­väg­gar­na stan­nar kvar i ska­let

2 GLAS

En upp­fris­kan­de vin­ter­smoot­hie som ser­ve­ras varm. Jas­min an­vänds som smak och doft­sät­ta­re i te­er. Grönt jas­min­te är van­li­gast, men al­la te­sor­ter kan smak­sät­tas med jas­min. Själv fö­re­drar jag hög­klas­sigt, vitt jas­min­te.

Jas­min­blom­man skör­das på da­gen och för­va­ras svalt. På nat­ten, då blom­mor­na ger ifrån sig mest doft, blan­das de med te som drar till sig dof­ten och får jas­min­smak. I fi­na­re bland­ning­ar bru­kar man ploc­ka bort blom­mor­na.

4 dl jas­min­te

1 is­bit

½ ci­tron

150 g gra­na­täp­pel­kär­nor, färs­ka el­ler ti­na­de 1 äpp­le

1–2 dad­lar, gär­na med­jool

GÖR SÅ HÄR:

1. Brygg te­et en­ligt an­vis­ning på pa­ke­tet. 1 ½ dl av det he­ta te­et hälls i en mugg och kyls med en is­bit till cir­ka 50 gra­der. 2. Pres­sa ci­tro­nen. 3. Pil­la ur al­la gra­na­täp­pel­kär­nor el­ler an­vänd ti­na­de. 4. Ska­la och kär­na ur äpp­let och skär i mind­re bi­tar. (Är äpp­let eko­lo­giskt kan ska­let va­ra kvar; myc­ket av det nyt­ti­ga finns i el­ler strax un­der ska­let.) 5. Kär­na ur dad­lar­na. 6. Mixa is­bit­ste­et med al­la öv­ri­ga in­gre­di­en­ser till en slät smoot­hie. 7. Häll upp i vär­metå­ligt glas, blan­da i res­ten av det he­ta te­et och rör om. 8. Drick smoot­hi­en varm.

Foto:THINKSTOCK

!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.