Väl­kom­men

Visste Du Att? (Sweden) - - Sidan 1 - Da­ni­el Ben­nett, re­dak­tör

Vem skul­le du helst sit­ta bred­vid på en mid­dag? Ma­rie Cu­rie? Brö­der­na Co­en? Da­ra O’Bri­ain? San­di Toksvig?...

Per­son­li­gen tyc­ker jag att det bäs­ta vo­re en per­son som stän­digt stic­ker hål på mo­der­na my­ter och får mig att ifrå­ga­sät­ta sa­ker som jag trod­de var fak­ta.

Un­der ar­be­tet med den här boken med frå­gor och svar har jag gjort al­la möj­li­ga över­ras­kan­de, fa­sci­ne­ran­de upp­täck­ter.

Visste du till ex­em­pel att rymd­dräk­ten som Neil Armstrong bar när han lan­da­de på må­nen ha­de till­ver­kats av en be­hå­pro­du­cent? El­ler att du skul­le kun­na springa ifrån en Ty­ran­no­saurus rex? ( Ju­ras­sic Park har en del miss­för­stånd på sitt sam­ve­te.)

I det här num­ret kan du lä­sa om mäng­der av fa­sci­ne­ran­de fak­ta och forsk­nings­rön. Du får ve­ta var­för tig­rar är ran­di­ga, om ele­fan­ter nå­gon­sin glöm­mer, hur bra ha­jar är på att luk­ta sig till blod och hur snabbt den svar­ta mam­bans gift dö­dar. Läs om vad den Sto­ra kros­sen skul­le in­ne­bä­ra, vad mörk ma­te­ria är, hur ast­ro­nau­ter gör när de be­hö­ver gå på toa och vem som äger må­nen. Få in­blick i hur for­mel E-bi­lar fun­kar och hur gec­ko­öd­lan kan klätt­ra på väg­gar­na som spin­del­man­nen. Och få för­kla­ring­en till var­för vit­lök ger då­lig an­de­dräkt och svet­ti­ga föt­ter luk­tar ost.

När du har plöjt ige­nom den här boken är du väl rustad för att kon­ver­se­ra med ex­per­ter som en jäm­li­ke, trygg i för­viss­ning­en om att ing­en vid bor­det vet mer än du.

Trev­lig läs­ning!

Kat­ter tvät­tar sig själ­va

ge­nom att slic­ka på päl­sen titt som tätt. Det

gör att ing­et la­ger av hud­fett sam­las i den, och kat­ters päls är där­för fluf­fi­ga­re och mind­re vat­ten­av­vi­san­de än

hun­dars. Det gör att kat­ter blir kal­la­re när de blir blö­ta och päl­sen känns tyng­re. Men al­la kat­ter skyr in­te vat­ten. Ben­gal och tur­kisk van är

två kattra­ser som gil­lar att simma.

Var­för ha­tar kat­ter vat­ten?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.