MÄNNISKOKROPPEN

Visste Du Att? (Sweden) - - Innehåll -

Min­net, al­ler­gi­er, näs­blod, fo­bi­er, över­mänsk­li­ga kraf­ter, då­lig an­de­dräkt, vis­dom­stän­der, mi­grän, dröm­mar.

Till viss del, ja. Psy­ko­lo­ger har tes­tat det här på oli­ka sätt. Bland an­nat har för­söks­per­so­ner fått lä­ra sig ord­par och se­dan fått i upp­gift att glömma någ­ra av or­den. Då bru­kar det ef­teråt va­ra svå­ra­re att min­nas de ord man an­strängt sig för att glömma. Mer ny­li­gen har fors­ka­re bred­dat för­sö­ken för att vi­sa att män­ni­skor ak­tivt kan lä­ra sig av med vis­sa be­te­en­den som lärts in i för­söks­rum­met, till ex­em­pel kopp­ling­ar mel­lan vis­sa fing­er­rö­rel­ser och ord. Man har ock­så kun­nat se att per­so­ner som med­ve­tet sett till att in­te tän­ka på en viss hän­del­se i si­na liv glömt bort de­tal­jer från den epi­so­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.