Var­för be­hö­ver hjär­nan sömn?

Visste Du Att? (Sweden) - - Innehåll -

Om hjärn­cel­ler­na får för myc­ket sti­mu­lans kan det le­da till far­li­ga stör­ning­ar i nerv­sy­ste­met, neu­ro­tox­i­ci­tet. En te­o­ri är att söm­nen fun­ge­rar som ett slags av­gift­ning för hjär­nan och sän­ker spän­ningsni­vån i nerv­sy­ste­met. Söm­nen stöd­jer ock­så hjär­nans in­lär­ning, även om man än så länge in­te har klar­lagt hur det går till fy­si­o­lo­giskt. När man har plug­gat in­ten­sivt el­ler job­bat på att lä­ra sig nå­got är det vik­tigt att få en natts god sömn. Det hjäl­per hjär­nan att be­fäs­ta nerv­för­bin­del­ser­na som be­hövs för att ska­pa nya min­nen.

Forsk­ning vi­sar att söm­nen hjäl­per oss kom­ma ihåg ny kun­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.