TEKNOLOGI

Visste Du Att? (Sweden) - - Innehåll -

Drö­na­re, for­mel E, ro­bo­tex­os­ke­lett, sa­ker­nas in­ter­net, su­per­da­to­rer, bi­o­met­risk iden­ti­fi­e­ring, da­ta­sä­ker­het, 3D-skri­va­re.

Drö­na­re är ra­di­o­styr­da fly­gan­de fö­re­mål med fle­ra pro­pell­rar. Man kan fil­ma från dem el­ler fly­ga ikapp dem, och i fram­ti­den kan de kans­ke till och med an­vän­das för att le­ve­re­ra pa­ket. Mi­li­tä­ra drö­na­re är som små pi­lot­lö­sa flyg­plan. En del kan star­ta, fly­ga och lan­da själ­va. De kan an­vän­das för att över­va­ka fi­en­dens ter­ri­to­ri­er el­ler till och med skju­ta mis­si­ler mot spe­ci­fi­ka mål på far­li­ga plat­ser som man kans­ke in­te vill skic­ka en pi­lot till. En av de mest avancerade drönarna som finns idag är Ta­ra­nis, som byggts i Stor­bri­tan­ni­en. Den har en max­has­tig­het på 1 127 km/h, har ett ving­spann på 9,7 me­ter och är

näs­tan omöj­lig att upp­täc­ka med ra­dar.

Drö­na­ren Ta­ra­nis ska en­ligt pla­ner­na bör­ja an­vän­das för mi­li­tä­ra syf­ten 2030.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.