DJUR

Visste Du Att? (Sweden) - - Innehåll -

Orm­gift, klo­na­de mam­mu­tar, ele­fan­ters min­ne, di­no­sau­ri­er, ha­jar, värl­dens störs­ta spind­lar.

En kla­roran­ge färg med svar­ta rän­der ver­kar kans­ke in­te som det själv­kla­ra re­sul­ta­tet av att en rov­djur­s­päls an­pas­sas un­der evo­lu­tio­nen – el­ler ens som ett al­ter­na­tiv över hu­vud ta­get. Även om

vi män­ni­skor of­tast ser tig­rar på djur­par­ker där de syns tyd­ligt mot den grö­na växt­lig­he­ten i in­häg­na­der­na, är de­ras vik­ti­gas­te byte i na­tu­ren hov­djur som in­te upp­fat­tar fär­ger på sam­ma sätt som vi pri­ma­ter. För ett djur med för­hål­lan­de­vis då­lig syn är de djär­va rän­der­na be­tyd­ligt svå­ra­re att ur­skil­ja i det långa grä­set. Den här ty­pen av ka­mou­flage är en vik­tig ge­ne­tisk an­pass­ning hos

rov­djur. Me­dan vis­sa sto­ra katt­djur sam­ar­be­tar i jak­ten (som le­jon) el­ler för­li­tar sig på häf­ti­ga far­t­ex­plo­sio­ner (som ge­par­der) ja­gar tig­rar of­ta på egen hand och är be­ro­en­de av sin skydds­färg

för att kun­na smy­ga sig på sitt byte.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.