JORDEN

Visste Du Att? (Sweden) - - Innehåll -

Nord­po­len, be­folk­nings­ex­plo­sio­nen, kli­mat­för­änd­ring­ar, ås­ka, Pang­ea, Dö­da ha­vet, hur li­vet upp­stod.

Man vet fort­fa­ran­de in­te helt sä­kert vad det är som ut­lö­ser ås­ka. Först mås­te det bil­das moln där oli­ka de­lar är po­si­tivt och ne­ga­tivt lad­da­de. Det ska­par spän­nings­skill­na­der som är så sto­ra – runt 400 000 volt per höjd­me­ter – att elektro­ner slits loss från mo­le­ky­ler i mol­net och ger upp­hov till våld­sam­ma elekt­ris­ka ur­ladd­ning­­ar som vi ser som blix­tar.

Att det ås­kar mer på sommaren be­ror på att de rät­ta för­ut­sätt­ning­ar­na lät­ta­re upp­står när det är varmt. Vär­men ger upp­hov till kon­vek­tion, där den var­ma luf­ten som har läg­re den­si­tet sti­ger upp­åt. Varm luft kan ock­så bin­da mer fukt. Vad som ger upp­hov till den elekt­ris­ka ladd­ning­en är in­te helt klar­lagt, men man tror att det har att gö­ra med kon­tak­ten mel­lan snabbt sti­gan­de fuk­tig luft och snö­fling­or hög­re upp.

I Sve­ri­ge ås­kar det i ge­nom­snitt 5–20 da­gar om året be­ro­en­de på var i lan­det man be­fin­ner sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.