FRÅ­GOR & SVAR

Visste Du Att? (Sweden) - - Innehåll -

Ex­per­ter­na sva­rar på lä­sar­nes frå­gor om ve­ten­ska­pen bakom var­dags­li­vet.

Ele­fan­ter har väl­digt sto­ra hjär­nor även för sin stor­lek. Tem­po­ral­lo­ben, som an­sva­rar för min­net, är dess­utom mer ut­veck­lad och har fler veck. Det gör att dju­ret har stor för­må­ga att ”lag­ra” da­ta som är vik­ti­ga för över­lev­na­den, till ex­em­pel var det går att hit­ta fö­da och vat­ten och vil­ka som är dess vän­ner och fi­en­der. Ele­fant­hjor­dens mat­ri­ark (som kan le­va i 60 år) kan kän­na igen över 200 oli­ka ele­fan­ter och kan re­a­ge­ra på lä­tet från en med­lem av hjor­den två år ef­ter att den ele­fan­ten dött. När det är tor­ka kan en så­dan ele­fant­­mor­mor le­da fa­mil­jen till vat­ten­hål med hjälp av men­ta­la kar­tor som spän­ner över hund­ra­tals kilo­me­ter. Så även om de ut­an tve­kan glöm­mer så­dant de in­te be­hö­ver min­nas, ver­kar det som om de minns allt de in­te får glömma!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.