SPEKTAKULÄRT

Visste Du Att? (Sweden) - - Innehåll - TARRAGONA SPANIEN

Fan­tas­tis­ka bil­der på allt från gi­gan­tis­ka ro­bo­tar till jät­te­li­ka män­ni­skopy­ra­mi­der och från he­ta la­va­ström­mar till upp­och­ner­vän­da is­berg.

Män­ni­sko­torn har bli­vit ett van­ligt in­slag på fes­ti­va­ler i Ka­ta­lo­ni­en un­der de se­nas­te 50 åren. Den här färg­gla­da styr­ke­ma­ni­fes­ta­tio­nen ge­nom­förs av så kal­la­de castel­lers.

”De som ut­gör den högs­ta de­len av tor­net hjälps åt att sta­bi­li­se­ra det ge­nom att kro­ka tag i varand­ras ar­mar”, be­rät­tar Ben Watkins, bygg­nads­in­gen­jör på Arup. ”På så sätt kan de bä­ra upp en stör­re tyngd än om de stod en­sam­ma.”

Oli­ka lag täv­lar om att byg­ga så sto­ra torn, el­ler castells, som möj­ligt. När tor­net är fär­dig­byggt klätt­rar la­gets enx­a­ne­ta upp på top­pen och sträc­ker upp fy­ra fing­rar i en tri­um­fe­ran­de gest. Fing­rar­na sym­bo­li­se­rar de fy­ra rän­der­na i den ka­ta­lans­ka flag­gan.

”Grup­pen runt tor­net ska bå­de ge stöd åt de castel­lers som bil­dar ba­sen och sam­ti­digt däm­pa fal­let om tor­net ra­sar”, sä­ger Watkins.

Det högs­ta castell som man kän­ner till bygg­des 2015 av la­get Minyons de Ter­ras­sa. Tor­net ha­de en höjd på 15 me­ter, med tio ni­vå­er om fy­ra per­so­ner och en tre­dub­bel bas.

FOTO: REU­TERS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.