Kom­mer vi all­tid att an­vän­da tan­gent­bord?

Visste Du Att? (Sweden) - - Innehåll -

Ing­en vet när el­ler ens om vi kom­mer att över­ge Qwer­ty-tan­gent­bor­det. Men många av oss an­vän­der re­dan pek­skär­mar på surf­plat­tor och smar­ta mo­bi­ler. Micro­soft Re­se­arch och Car­ne­gie Mel­lon Uni­ver­si­ty hål­ler på att ut­veck­la ett sy­stem som kal­las "Om­niTouch”. Där kom­bi­ne­ras små, hand­håll­na ”pi­co­pro­jek­to­rer” och rö­rel­se­spår­ning för att pro­ji­ce­ra vir­tu­el­la tan­gent­bord på vil­ken yta som helst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.