Var­för får män skägg men in­te kvin­nor?

Visste Du Att? (Sweden) - - Innehåll -

En tänk­bar för­kla­ring är att det är sex­igt med sto­ra hjär­nor. En per­son som kan ska­pa mu­sik och konst el­ler be­rät­ta sa­gor kans­ke är mer at­trak­tiv för po­ten­ti­el­la part­ner. Men på 1990-ta­let lan­se­ra­de an­tro­po­lo­gen Ro­bin Dun­bar tan­ken att män­ni­skor kans­ke be­hö­ver ha sto­ra hjär­nor för att hål­la ord­ning på si­na kom­pli­ce­ra­de so­ci­a­la liv. Män­ni­skors so­ci­a­la kret­sar bru­kar om­fat­ta runt 150 per­so­ner, me­dan en schim­pans ba­ra har ett 50-tal in­di­vi­der att hål­la re­da på. I stör­re so­ci­a­la grup­per ökar an­ta­let möj­li­ga re­la­tio­ner ex­po­nen­ti­ellt, och för att över­le­va och bli fram­gångs­ri­ka mås­te vi kun­na re­a­ge­ra på och för­ut­sä­ga om­giv­ning­ens be­te­en­den. Strä­van ef­ter so­ci­al do­mi­nans kan ock­så ha spe­lat in. När vå­ra för­fä­der bör­ja­de be­härs­ka sin om­giv­ning var det and­ra män­ni­skor som var det störs­ta ho­tet mot dem. Och smar­ta­re män­ni­skor lyc­ka­des myc­ket bätt­re i le­dar­skaps­stri­der in­om och mel­lan stam­mar än de som ba­ra var star­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.