Vad hän­der om al­la gla­ciä­rer smäl­ter?

Visste Du Att? (Sweden) - - Innehåll -

Trots ef­fek­ter­na av den glo­ba­la upp­värm­ning­en är en ti­on­del av jor­dens land­mas­sa fort­fa­ran­de täckt av is (jäm­fört med 32 pro­cent un­der den se­nas­te is­ti­den). En stor an­del av det frus­na land­ska­pet be­står av gla­ciä­rer. Un­ge­fär tre fjär­de­de­lar av jor­dens färskvat­ten­re­sur­ser är bund­na i des­sa. Om den glo­ba­la upp­värm­ning­en skul­le gå så långt att al­la gla­ciä­rer smäl­te skul­le hav­s­ni­vån sti­ga med ofatt­ba­ra 70 me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.