Går det att le­va på ba­ra vat­ten och vi­ta­min­pil­ler?

Visste Du Att? (Sweden) - - Innehåll -

Ab­so­lut in­te. Vi­ta­mi­ner är mikronut­ri­en­ter. Krop­pen be­hö­ver få dem i små mäng­der för att må bra, men de in­ne­hål­ler in­te de ener­gi­mäng­der du mås­te ha för att över­le­va. Du be­hö­ver istäl­let äta en bra ba­lans av kol­hyd­ra­ter, fet­ter och pro­te­i­ner. Mul­ti­vi­ta­mi­ner in­ne­hål­ler of­ta en li­ten mängd stär­kel­se och visst pro­te­in i form av bryg­ge­rijäst. Men för att få i dig till­räck­ligt med ka­lo­ri­er skul­le du be­hö­va äta någ­ra tu­sen ta­blet­ter om da­gen.

Och i så fall skul­le det enor­ma över­in­ta­get av vi­ta­min A få le­vern att kol­lap­sa långt in­nan du skul­le hin­na mär­ka av un­der­nä­ring på grund av bris­ten på fett­sy­ror. Om du höll dig till den re­kom­men­de­ra­de do­sen på en till två ta­blet­ter om da­gen skul­le du helt en­kelt sväl­ta ihjäl in­om lop­pet av sex vec­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.