VAR­FÖR HAR VI VIS­DOM­STÄN­DER?

Visste Du Att? (Sweden) - - Innehåll -

Vi män­ni­skor har ut­veck­lats från pri­mat­fa­mil­jen ho­mini­der, som be­höv­de kun­na tug­ga rått kött och råa väx­ter. För dem var ex­tra kind­tän­der en för­del, men de dök in­te upp för­rän i vux­en ål­der ef­tersom kä­ken mås­te hin­na växa till sig först. Idag be­hö­ver vi in­te vis­dom­stän­der och vi har in­te plats för dem hel­ler. Men att lå­ta tand­lä­ka­ren dra ut dem är en snab­ba­re lös­ning än evo­lu­tio­nen.

Vis­dom­stän­der­na skul­le vi egent­li­gen kla­ra oss ut­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.