Var­för blir man söm­nig av att lä­sa?

Visste Du Att? (Sweden) - - Människokroppen -

De fles­ta lä­ser i en be­kväm sit­tan­de el­ler lig­gan­de ställ­ning på nå­gon lugn och tyst plats, of­ta mot slu­tet av en dag fylld med mer ener­gis­ka ak­ti­vi­te­ter. Det gör att man slapp­nar av och blir söm­nig. En fängs­lan­de text får en dess­utom att släp­pa tan­kar­na på om­värl­den och glömma be­kym­mer som an­nars kans­ke hål­ler hjär­nan igång, som oro in­för mor­gon­da­gens ten­ta el­ler tand­läkar­be­sök. Om du tvärtom tyc­ker att det du lä­ser är trå­kigt kan an­sträng­ning­en att fort­sät­ta gö­ra dig trött. I så fall bör­jar du kans­ke dag­dröm­ma, vil­ket ock­så kan gö­ra dig söm­nig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.