Var­för får man värk i le­der­na när det är kallt?

Visste Du Att? (Sweden) - - Människokroppen -

Det finns ett psy­ko­lo­giskt sam­band här: män­ni­skor som sä­ger att väd­ret på­ver­kar de­ras le­der har fak­tiskt mer ont. Om käns­lig­he­ten för väd­ret en­bart var ett fy­siskt fe­no­men skul­le al­la på­ver­kas li­ka myc­ket av väd­ret, oav­sett om de trod­de att det ha­de med väd­ret att gö­ra el­ler in­te. I en un­der­sök­ning från 2007 kon­sta­te­ra­des ock­så att smär­tan av ledin­flam­ma­tion för­vär­ras för var­je ti­o­tal gra­der som tem­pe­ra­tu­ren sjun­ker. För­kla­ring­en kan va­ra att ky­lan på­ver­kar ledväts­kan som smör­jer le­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.