VAR­FÖR DRÖMMER VI?

Visste Du Att? (Sweden) - - Människokroppen -

Pa­ri­e­tal­lo­ben är den del av hjär­nan som be­ar­be­tar kän­sel­för­nim­mel­ser, och män­ni­skor som har ska­dor på den drömmer in­te. En te­o­ri är att pa­ri­e­tal­lo­ben fort­sät­ter ge­ne­re­ra sig­na­ler när vi so­ver och att fram­hjär­nan då för­sö­ker for­ma en sam­man­häng­an­de be­rät­tel­se av des­sa.

Många fors­ka­re an­ser att vi drömmer när kort­tids­min­nen ko­das om och flyt­tas till lång­tids­min­net, el­ler när kopp­ling­ar som in­te be­hövs ren­sas bort ur min­net. Evo­lu­tions­psy­ko­lo­ger me­nar å sin si­da att dröm­mar fyl­ler en sär­skild över­lev­nads­funk­tion. Of­tast drömmer vi om hot el­ler si­tu­a­tio­ner som ska­par stress. Skä­let kan va­ra att vi ska kun­na re­pe­te­ra stra­te­gi­er för att han­te­ra dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.