Var­för kan man få över­mänsk­li­ga kraf­ter när det är en kris?

Visste Du Att? (Sweden) - - Människokroppen -

Förr trod­de fors­kar­na att musk­ler­na styr­de sin egen an­sträng­ningsni­vå och la­de av när de blev ut­mat­ta­de. Men nu vet vi att hjär­nan spe­lar myc­ket stör­re roll och att musk­ler­nas trött­hets­sig­na­ler tol­kas i ett sam­man­hang där mo­ti­va­tion, över­ty­gel­se och för­vänt­ning­ar spe­lar roll. I en livs­ho­tan­de si­tu­a­tion är det en för­del att hjär­nan tar kom­man­dot och in­stru­e­rar musk­ler­na att ar­be­ta myc­ket när­ma­re maxka­pa­ci­tet. Se­dan ska man ock­så kom­ma ihåg att många be­rät­tel­ser om över­mänsk­li­ga kraf­ter in­te är fullt så otro­li­ga som de kan ver­ka. Det är till ex­em­pel kans­ke ba­ra ena hör­net av en bil som lyfts från mar­ken för ett kort ögon­blick, och in­te dess ful­la vikt.

Som tur är bru­kar vi in­te bli grö­na när vi får su­per­kraf­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.