Var­för blir en del per­so­ner al­ler­gis­ka?

Visste Du Att? (Sweden) - - Människokroppen -

Al­ler­gi­er or­sa­kas av ett över­ak­tivt im­mun­sy­stem. Det finns tec­ken som ty­der på att det är ärft­ligt, men många stu­di­er har ock­så vi­sat att al­ler­gi­er kan ut­lö­sas om man väx­er upp i en över­dri­vet ren mil­jö. Barn i sto­ra fa­mil­jer bru­kar ut­sät­tas för fler bak­te­ri­er och lö­per mind­re risk att ut­veck­la al­ler­gi­er. En be­bis som smörjs in med hud­kräm som in­ne­hål­ler jord­nöts­ol­ja har stör­re risk att bli al­ler­gisk mot jord­nöt­ter som vux­en. So­jamjölk i mo­ders­mjölks­er­sätt­ning kan ock­så ge jord­nöt­sal­ler­gi, kans­ke på grund av att de oli­ka pro­te­i­ner­na har mo­le­kyl­for­mer som lik­nar varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.