Vad hän­der i hjär­nan när man lär sig ett nytt språk?

Visste Du Att? (Sweden) - - Människokroppen -

Vis­sa de­lar av hjär­nan väx­er och får nya funk­tio­ner, bland dem Brocas om­rå­de som of­tast finns i väns­ter hjärn­hal­va och är in­blan­dat i tal­pro­ces­sen. Hos barn som väx­er upp två­språ­ki­ga be­ar­be­tas bå­da språ­ken i sam­ma om­rå­de. När vux­na lär sig ett nytt språk ut­veck­las ett nytt om­rå­de i när­he­ten av det förs­ta.

En del vux­na har lät­ta­re att lä­ra sig språk än and­ra. I en forsk­nings­stu­die fann man att hipp­ocam­pus och Brocas om­rå­de för­änd­ra­des snab­bast hos dem som lär­de sig snabbt, me­dan mo­tor­cor­tex för­änd­ra­des for­ta­re hos dem vars in­lär­ning gick lång­sam­ma­re. Vis­sa ef­fek­ter be­ror på vil­ket mo­ders­mål per­so­nen i frå­ga har. Per­so­ner med ja­pans­ka som mo­ders­mål har till ex­em­pel svårt att skil­ja mel­lan r och l när de lär sig eng­els­ka, för bå­da lju­den ak­ti­ve­rar sam­ma om­rå­de i de­ras hjär­nor.

Att lä­ra sig ett nytt språk kan ock­så ge bätt­re hjärn­funk­tion, bätt­re min­ne och stör­re men­tal flex­i­bi­li­tet och kre­a­ti­vi­tet. Dess­utom kan det för­drö­ja de­mens.

Att lä­ra sig ett nytt språk stär­ker hjär­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.