Var­för ser sam­ma fär­ger oli­ka ut för oli­ka män­ni­skor?

Visste Du Att? (Sweden) - - Människokroppen -

Of­tast be­ror det på att män­ni­skor har oli­ka många tap­par – de syn­cel­ler i nät­hin­nan som är käns­li­ga in­te ba­ra för ljus­strål­ning­ens in­ten­si­tet ut­an ock­så för dess fre­kvens. De fles­ta män­ni­skor är trikro­ma­ter och har tre oli­ka slags tap­par. Hos dikro­ma­ter sak­nas ett slags tap­par. Ge­ner­na som styr det­ta sit­ter på x-kro­mo­so­men och dikro­ma­tism är myc­ket van­li­ga­re bland män. Ett ovan­li­ga­re till­stånd är mo­no­kra­tism, där man an­ting­en ba­ra har en sorts tap­par el­ler inga alls. Det bru­kar kal­las to­tal färg­blind­het. I ex­pe­ri­ment går det lätt att upp­täc­ka vil­ka fär­ger nå­gon kan se. Där­e­mot är det in­te så lätt att ve­ta hur fär­ger­na ser ut för dem. Det­sam­ma gäl­ler vid det säll­syn­ta till­stån­det tetrakro­ma­tiskt färgse­en­de. Det fö­re­kom­mer hos män­ni­skor, of­tast kvin­nor, som har en ex­tra upp­sätt­ning tap­par. De kan ur­skil­ja myc­ket fler fär­ger än and­ra. Men vil­ka fär­ger är det, och kan res­ten av oss nå­gon­sin för­stå hur värl­den ser ut i de­ras ögon?

Män­ni­skor med tetrakro­ma­tiskt färgse­en­de kan se fler fär­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.