Var­för är en del per­so­ner så hå­ri­ga?

Visste Du Att? (Sweden) - - Människokroppen - ”Varulvs­syndro­met”, el­ler hy­pertri­kos, är ett till­stånd som ger kraf­tig be­hå­ring över he­la krop­pen.

Män­ni­skans hår­växt är en kom­pli­ce­rad pro­cess som på­ver­kas av en mängd oli­ka ge­ner och hor­mo­ner. Den do­mi­ner­an­de för­kla­ring­en till var­för vi har mind­re kropps­hår än and­ra pri­ma­ter är att vå­ra för­fä­der ut­veck­la­de för­må­gan att svet­tas för att kun­na re­gle­ra sin kropps­tem­pe­ra­tur på den af­ri­kans­ka sa­van­nen. Då var kraf­tig be­hå­ring i vägen. Där­e­mot finns det ing­en te­o­ri om var­för evo­lu­tio­nen gjort att vis­sa folk­grup­per är hå­ri­ga­re än and­ra. Per­so­ner med väs­ter­ländskt ut­se­en­de är till ex­em­pel of­tast hå­ri­ga­re än ja­pa­ner, trots att testos­te­ron­ni­vå­er­na är li­ka höga. Skill­na­den ver­kar be­ro på hur käns­li­ga hår­säc­kar­na är för testos­te­ron.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.