Hur på­ver­kas krop­pen i rym­den?

Visste Du Att? (Sweden) - - Rymden -

Un­der fem må­na­der på ISS får du räk­na med att för­lo­ra 12 pro­cent av din ben­mas­sa och 40 pro­cent av mus­kel­mas­san – även med dag­li­ga trä­nings­pass på löp­ban­det. Det är som att åld­ras från 20 till 60 år på någ­ra må­na­der. Ut­an gra­vi­ta­tion om­för­de­las väts­kan i krop­pen och hjär­tat för­sva­gas. Men krop­pen ge­nom­går ock­så mer sub­ti­la och ovän­ta­de för­änd­ring­ar.

Hjär­nan

Hos möss som ex­po­ne­rats för sam­ma strål­ningsni­vå­er som på en re­sa till Mars öka­de mäng­den be­ta-amy­lo­id i hjär­nan. Det be­ty­der att långa rym­dre­sor skul­le kun­na öka ris­ken för att drab­bas av Alz­hei­mers sjuk­dom.

Ögo­nen

Om­för­del­ning­en av väts­ka gör att tryc­ket mot ögong­lo­ben ökar och syn­ner­ven pressas ihop. Det kan le­da till syn­svå­rig­he­ter se­na­re. Hög­re strål­ningsni­vå­er ökar ock­så ris­ken för grå starr.

Bi­hålor­na

Mer väts­ka i hu­vu­det ger nästäp­pa, svull­na hal­sve­ner och svull­nad i an­sik­tet. Det ger en kon­stant för­kyl­nings­käns­la.

Mun­nen

Ast­ro­nau­ter be­rät­tar att ma­ten sma­kar mind­re i rym­den, så många äter gär­na krydd­starkt. I mikro­gra­vi­ta­tion se­pa­re­ras in­te väts­ka från ga­ser i ma­gen. Det gör att ast­ro­nau­ter bru­kar ha pro­blem med otrev­li­ga su­ra upp­stöt­ning­ar.

Ko­or­di­na­tio­nen

Ast­ro­nau­ter vän­jer sig vid att all­ting svä­var och de­ras re­flex­er ju­ste­ras så att de kan fånga fö­re­mål i mikro­gra­vi­ta­ti­on. Un­der den förs­ta ti­den till­ba­ka på jorden är de klum­pi­ga och tap­par lätt sa­ker.

Nju­rar­na

Den ben­mas­sa som går för­lo­rad blir till kal­ci­um i blo­det. Det kan le­da till smärt­sam njursten.

Im­mun­sy­ste­met

T-cel­ler­na i im­mun­för­sva­ret för­ö­kar sig in­te li­ka bra i rym­den. Där­för drab­bas ast­ro­nau­ter lät­ta­re av bak­te­ri­e­in­fek­tio­ner.

Blo­det

Un­der de förs­ta dyg­nen i rym­den för­stör krop­pen al­la nya rö­da blod­krop­par som bil­das. Det upp­hör ef­ter ett tag, men mäng­den rö­da blod­krop­par för­blir läg­re tills man är till­ba­ka på jorden.

Föt­ter­na

Den hår­da hu­den un­der fotsu­lor­na för­svin­ner ef­tersom föt­ter­na in­te tram­par på mar­ken läng­re. Men föt­ter­nas ovan­si­dor blir öm­ma och så­ri­ga ge­nom att ska­va mot fotrem­mar­na som ast­ro­nau­ter­na an­vän­der för att hål­la sig på plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.