Hur ”in­tel­li­gent” kan en rymd­sond egent­li­gen bli?

Visste Du Att? (Sweden) - - Rymden -

Ett av de störs­ta pro­ble­men med rymd­son­der och rym­dro­bo­tar är att det tar tid att kom­mu­ni­ce­ra med dem. Be­ro­en­de på jor­dens och Mars po­si­tion kan det ta allt från 4 till 24 mi­nu­ter för en sig­nal att kor­sa av­stån­det mel­lan dem. Just nu tar det mer än 17 tim­mar för en sig­nal att nå vår mest av­lägs­na rymd­sond Voya­ger 1. Det kan va­ra all­de­les för myc­ket för att hin­na var­na son­den för en ho­tan­de fa­ra. Med li­te in­tel­li­gens skul­le rymd­son­der­na kun­na bli mer själv­stän­di­ga och kla­ra att han­te­ra den ty­pen av si­tu­a­tio­ner själ­va. Då skul­le en rym­dro­bot kun­na und­vi­ka att kö­ra ner i en grop, och en sond som bli­vit ska­dad skul­le kun­na re­pa­re­ra sig själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.