Vad är kloc­kan på må­nen?

Visste Du Att? (Sweden) - - Rymden -

Om man bort­ser från kom­pli­ka­tio­ner­na i Eins­te­ins spe­ci­el­la re­la­ti­vi­tetste­o­ri så är kloc­kan li­ka myc­ket på må­nen som här på jorden. Vår van­li­ga tid (”sol­ti­den”) räk­nas en­ligt so­lens rö­rel­se på him­len (även om vi nor­malt an­vän­der en atom­kloc­ka för att hål­la koll på ti­den). Det be­ty­der att den lo­ka­la ti­den va­ri­e­rar be­ro­en­de på var på jorden man be­fin­ner sig. Det har vi löst med hjälp av oli­ka tids­zo­ner.

Men det finns ock­så ett sy­stem som kal­las uni­ver­sell världs­tid, UT. Den ti­den är den­sam­ma i he­la uni­ver­sum. Med UT är kloc­kan allt­så li­ka myc­ket på må­nen som på jorden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.