Var­för är det in­te fler pla­ne­ter som har ring­ar?

Visste Du Att? (Sweden) - - Rymden -

Al­la de sto­ra gas­pla­ne­ter­na längst ut i sol­sy­ste­met har ring­ar, me­dan de mind­re, ste­ni­ga pla­ne­ter­na in­te har det. Fors­kar­na vet in­te sä­kert hur ring­ar­na har upp­stått. De kan ha bil­dats av ma­te­ri­al som blev över när pla­ne­ter­na blev till. De kan ock­så va­ra res­ter­na av en må­ne som för­störts ge­nom en krock el­ler bru­tits sön­der av pla­ne­tens gra­vi­ta­tions­kraft. Ef­tersom det ba­ra är ga­sjät­tar­na som har ring­ar kan des­sa ha bil­dats ge­nom sam­ma me­ka­nism som led­de till att vi fick ga­sjät­tar i det ytt­re sol­sy­ste­met och ste­ni­ga pla­ne­ter i det in­re sol­sy­ste­met. Ener­gi som av­gavs från den ny­föd­da so­len tryck­te ut de lät­ta ga­ser­na till den ytt­re de­len av sol­sy­ste­met, så att tyng­re äm­nen kun­de bil­da de ste­ni­ga in­re pla­ne­ter­na. Det gjor­de det ock­så lät­ta­re för ytt­re pla­ne­ter att bil­da må­nar. För­mod­li­gen är det en kom­bi­na­tion av stark gra­vi­ta­tion, flyk­ti­ga ma­te­ri­al och många må­nar som har gjort att pla­netring­ar of­ta­re bil­das kring de ytt­re pla­ne­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.