Kom­mer man att kun­na byg­ga en rymd­hiss?

Visste Du Att? (Sweden) - - Rymden -

Tan­ken på en rymd­hiss väck­tes för mer än hund­ra år se­dan av den ryska ra­ket­fors­ka­ren Kon­stan­tin Tsi­ol­kov­skij. Han tänk­te sig rymd­his­sen som ett helt nytt sätt att pla­ce­ra nå­got i en om­lopps­ba­na istäl­let för med hjälp av ra­ke­ter. El­driv­na rymd­his­sar skul­le be­stå av en ka­bel fäst vid ekva­torn som skul­le nå ut i rym­den till en kret­san­de mot­vikt vars rö­rel­se skul­le för­säk­ra att ka­beln för­blir ut­sträckt.

Men även om prin­ci­pen är en­kel är de prak­tis­ka svå­rig­he­ter­na enor­ma. Det störs­ta pro­ble­met är att ka­beln mås­te be­stå av ett ma­te­ri­al som kla­rar den enor­ma på­frest­ning­en det skul­le ut­sät­tas för. Länge tänk­te man att na­no­rör skul­le kun­na an­vän­das, men ny forsk­ning från Hong­kongs tek­nis­ka hög­sko­la vi­sar att en en­da fel­pla­ce­rad atom skul­le räc­ka för att ra­di­kalt för­säm­ra ka­belns styr­ka. Ef­tersom det in­te ter sig re­a­lis­tiskt att ska­pa en helt fel­fri ka­bel fort­sät­ter sö­kan­det ef­ter mer ro­bus­ta ma­te­ri­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.