VIL­KA ÄGER MÅ­NEN?

Visste Du Att? (Sweden) - - Rymden -

Ing­en, of­fi­ci­ellt. Frå­gan om ägan­de­rät­ten till rym­den och rymd­ob­jekt re­gle­ras i FN:s rymd­för­drag från 1967 som lig­ger till grund för in­ter­na­tio­nell rym­drätt. Ar­ti­kel 2 i för­dra­get ly­der: ”Ytt­re rym­den, däri in­be­gri­pet må­nen och öv­ri­ga him­la­krop­par, kan ej för­vär­vas av nå­gon stat ge­nom häv­dan­de av su­ve­rä­ni­tet, ge­nom nytt­jan­de el­ler be­sitt­nings­ta­gan­de el­ler på an­nat sätt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.