Ex­pan­de­rar he­la uni­ver­sum med sam­ma has­tig­het?

Visste Du Att? (Sweden) - - Rymden -

Uni­ver­sum ex­pan­de­rar med en ge­nom­snitt­lig has­tig­het på om­kring 75 000 km/h per mil­jon ljusårs av­stånd. Det lå­ter kans­ke myc­ket, men det märks ba­ra på ga­lak­tis­ka av­stånd där gra­vi­ta­tio­nen in­te rå­der. Van­li­ga ob­jekt in­går in­te i den kos­mis­ka ex­pan­sio­nen. Om de gjor­de det skul­le det in­te fin­nas nå­gon kos­misk ex­pan­sion, ef­tersom vå­ra ”mått­stoc­kar” ock­så skul­le ex­pan­de­ra och gö­ra för­änd­ring­en omärk­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.